Гуманістичні та реформаційні ідеї у філософській думці України (кінець ХV - початок ХVІІІ ст.)

Соціокультурні передумови виникнення гуманістичних та реформаційних поглядів. Проблема людини у філософії українського Відродження. Філософія держави та права. Розвиток гуманістичних та реформаційних ідей в Острозькому культурно-освітньому центрі та братських школах.

Спочатку проаналізуємо соціокультурні передумови виникнення філософських ідей цієї епохи, яку ще визначають як епоху українського Відродження, маючи на увазі аналогію із західноєвропейським Відродженням. До того ж, Україна входила до складу Польщі, яку традиційно відносять до країн Північного Відродження.

В ХV - першій половині ХVІст. більша частина українських земель входила до складу Великого князівства Литовського і Королівства Польського. У 1569р. сталося об'єднання Польщі та Литви в Річ Посполиту (за Люблинською унією). Після утворення Речі Посполитої майже вся Україна опинилася під безпосередньою владою Польщі. Почалося активне окатоличення та полонізація українського народу. Важливу роль у цьому зіграла Брестська церковна унія 1596р. , в результаті якої виникла греко-католицька церква.

У ХVІ - першій половині ХVІІст. укріпилася панщина. З другої половини ХVІст. головною формою організації селянсько-господарського виробництва Речі Посполитої став поміщицький фільварок (тобто господарство феодала, яке було основане на відробітковій ренті та орієнтоване на ринок). Одночасно із зростанням фільварків йшло обезземелення селянства та їхнє остаточне закріпачення. Найбільш інтенсивно процес закріпачення відбувався в Галичині, Волині, Поділлі, північно-західних районах Київщини. В Наддніпрянській і Задніпрянській Україні селяни були особисто вільними, жили в слободах, сплачували натуральну і грошову ренти. На цих землях формувалося козацьке землеволодіння як зразок землеволодіння буржуазного типу. Процес закріпачення сприяв посиленню національно-визвольної боротьби українського народу.

Розвивалося міське та сільське ремесло. Серед найпоширеніших ремесел були кравецтво, ткацтво, ковальство, ювелірна справа, гончарство, теслярство

У першій половині ХVІІст. у містах України було зафіксовано більш ніж 270 ремісничих спеціальностей. Поглиблювалася спеціалізація, поділ праці. Як приклад, у той час існувало 34 спеціальності у сфері обробки деревини, 22 спеціальності у будівництві. У ХVІ - першій половині ХVІІст. збільшилася кількість цехів, розвивалося просте товарне виробництво. Продовжувався процес формування національного ринку. Цехи з їхньою корпоративною замкненістю стали гальмувати розвиток виробництва. Тому у першій половині ХVІст. на ґрунті цехового і позацехового ремесла починають виникати підприємства мануфактурного типу: керамічні, паперові, соляні. Технічною умовою для зародження мануфактур було широке використання водяного колеса. Зауважимо, що в Україні у мануфактурах використовувалась праця як кріпосних, так і найманих робітників. Розвиток ремесла, промислів, торгівлі сприяв диференціації міського населення. Виділилися такі групи: найбагатша купецько-лихварська верхівка; середні та дрібні торговці, цехові майстри, заможні міщани; міська біднота. Формувався торговий та лихварський капітал. Розвивалася не тільки внутрішня, але й зовнішня торгівля.

Розвиток ремесла сприяв швидкому розвитку міст. Провідну роль у господарстві та суспільно-політичному, культурному житті відігравав західний регіон. Міста намагалися одержати магдебурзьке право, яке сприяло розвитку самоврядування. На відміну від міст Західної Європи українські міста багато в чому зберігали феодально-аграрний характер, однак ремесло і торгівля все ж таки були головними заняттями населення міст. Виникнення мануфактур, накопичення капіталу та інші факти свідчать про те, що у ХVІ - ХVІІст. на українських землях починається зародження нового, капіталістичного способу виробництва.

Треба зазначити, що Реформація (ХVІст. ), яка призвела до виникнення протестантизму, поширилася і на Польщу. В Україні сформувалися три

1 2 3 4 5 6 7

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні