Християнство - передумови виникнення, історія, символи, свята

 План 

1. Вступ

2. Історичні передумови виникнення

3. Біблія – священна книга християн

4. Хрест – священний знак християн

5. Утворення християнської церкви

6. Розкол у християнстві

7. Особливості календаря християнських свят

8. Християнське віровчення

9. Християнські таїнства

10. Християнські свята

11. Храмові свята


Вступ 

Християнство є однією з найпоширеніших релігій сві­ту, яка має до 1,5 млрд. послідовників у Європі, Америці, Африці, на Близькому Сході та в інших регіонах. Це — друга за часом виникнення (після буддизму) світова релі­гія, яка охоплює три головні напрями — православ'я, ка­толицизм, протестантизм.

Історичні передумови виникнення 

Зародилося християнство в середині І ст. н. е. у східних провінціях Римської імперії серед єврейського населення Палестини у процесі злиття іудаїстських сект, існуючи на перших порах як сектантське утворення в межах іудаїзму

Різні чинники прислужилися до його виникнення. Одним із найвпливовіших серед них був соціально-політичний, що виявився у глибокій кризі Римської імперії, супроводжу­ваній невдоволенням населення існуючими порядками, по­встаннями і навіть громадянськими війнами.

Особливо глибокою була криза в палестинській про­вінції Іудеї, яка гостро переживала втрату незалежності. Однак серед іудейського народу не було єдності в оцін­ках свого соціально-політичного становища і в поглядах на майбутнє, що засвідчувало спрямування різних суспіль­но-політичних рухів. Активну непримиренність, що пе­редбачала необхідність збройної боротьби, виявляв рух зелотів, який об'єднував соціальні низи суспільства. Знач­но консервативнішу позицію займали саддукеї, до яких належала іудейська знать, а також фарисеї, до яких вхо­дили торгівці, лихварі, середні землевласники, середні та нижчі служителі культу. Осібною була позиція есеїв — здебільшого знедолених людей, які жили общинами, вели спільне господарство, мали спільне майно. Багато пред­ставників цієї течії дотримувалися аскетизму, безшлюб­ності, ритуальної чистоти (перед спільними трапезами здійснювали обмивання, носили білий одяг), дотримува­лися суботи. Вони вірили у всевладність Бога, безсмертя душі, потойбічне життя, обов'язковим вважали вивчення священних книг. Саме в річищі ортодоксального іудаїз­му були започатковані витоки християнства.

Тоді палестинськими землями бродило немало пропо­відників, які віщували наближення приходу месії, що, ставши царем іудейським, врятує народ. Довкола них форму­валися сектантські утворення.

Подібні процеси відбувалися і в інших землях Римсь­кої імперії, в якій усе гострішало протистояння між раба­ми і вільними громадянами, між населенням Риму і про­вінцій, між спадковою знаттю і новою соціальною силою — розбагатілими вершниками (вошами імперії). Усе це від­бувалося на фоні занепаду античних порядків, уже нездат­них згармонізувати суспільне життя. Утвердження нових норм внутріполітичного життя, які спиралися на військо, бюрократію, місцеву знать, населення сприймало зі знач­ними переживаннями. Різноманітні форми протесту про­ти нових відносин зосередило в собі християнство, яке, за­перечуючи рабовласницькі порядки, проголошуючи рів­ність усіх людей, вселяло сподівання на подолання гніту, здобуття свободи. і

У формуванні християнства відіграла помітну роль і централізація державної влади, що потребувала відпо­відної релігійної опори, якою було уявлення про єдино­го Бога. Економічне, політичне спілкування народів Рим­ської імперії

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні