Інформаційні системи і технології (ІСТ)

План 

1. Загальна характеристика сучасних напрямків розвитку ІСТ.  

1. 1 Автоматизовані системи управління.  

1. 2 Системи підтримки прийняття рішень.  

1. 3 Експертні системи.  

2. Технології побудови ІС. .  

3. Методи інтелектуального аналізу даних.  

4. Основні етапи та алгоритми інтелектуального аналізу даних.  

5. Огляд алгоритмів та ІС Data Mining.  

5. 1 Предметно-орієнтовані аналітичні системи.  

5. 2 Статистичні пакети.  

5. 3 Нейронні мережі.  

5. 4 Системи міркувань на основі аналогічних випадків.  

5. 5 Дерева рішень (decision trees).  

5. 6 Еволюційне програмування

 

5. 7 Генетичні алгоритми.  

5. 8 Алгоритми обмеженого перебору.  

5. 9 Системи для візуалізації багатовимірних даних.  

Список літератури.  


1. Загальна характеристика сучасних напрямків розвитку ІСТ

Одним із найважливіших практичних наслідків розвитку кібернетики можна вважати те, що вона стала теоретичним фундаментом для створення комп’ютерної техніки та сучасних ІСТ, які принципово змінили підходи до процесу обробки інформації та управління практично в усіх галузях людської діяльності. ІСТ настільки інтегровані у процеси обробки інформації та управління в економіці, що стали невід’ємною складовою економічної кібернетики, значно збагативши її арсенал.

У загальному випадку інформаційна технологія — це сукупність методів і способів нагромадження, оброблення, зберігання, передавання, подання та використання інформації.  

Сучасний стан розвитку ІСТ характеризується стійкою тенден­цією до зростання обсягів та інтенсивності інформаційних потоків майже в усіх галузях знань. При цьому зростання має приблизно експоненціальний характер. Діяльність будь-якої економічної системи, зокрема й підприємства (комерційного, виробничого, наукового і т.  ін. ) супроводжується нагромадженням, зберіганням та обробленням величезних масивів інформації. Тому без засобів продуктивної переробки потоків «сирих», первинних даних ефективне управління економічними системами практично неможливе.

Можна виокремити такі сучасні вимоги до даних і їх обробки:

  • ·дані мають бути значного обсягу;
  • ·характеризуватися різнорідністю (кількісною, якісною, текстовою);
  • ·результати обробки мають бути конкретними й зрозумілими;
  • ·інструменти для обробки первинних даних — простими в користуванні.

Усе це зумовило необхідність автоматизації аналізу даних ком­п’ютерною їх обробкою із застосуванням методів прикладної статистики та економетрії.

Нині існують численні інформаційні технології, спрямовані на полегшення економічної діяльності людини. Наявні системи поділяються на певні типи, передусім за безпосереднім призначенням та підходами, що використовуються в них. У галузі ІСТ умовно можна виокремити три напрямки розвитку, які доповнюють один одного, визначаючи тип ІС. Системи першого типу зорієнтовано на операційну обробку даних — системи обробки даних (СОД). До них належать спеціалізовані пакети програм для статистичного аналізу, математичні пакети тощо. Другий тип ІС зорієнтований на задачі аналізу даних та управління — системи підтримки та прийняття рішень (СППР).

До третього, одного з найпоширеніших типів ІС, застосовуваних в управлінні, належать такі:

АСУ — автоматизовані системи управління;

СППР — системи підтримки прийняття рішення;

ЕС — експертні системи.  

1. 1 Автоматизовані системи управління.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні