Iнтимна лiрика Тараса Шевченка

Iнтимна лiрика Тараса Шевченка

 

Всi ми знаємо, що Тарас Григорович Шевченко присвятив усе своє життя служiнню  рiднiй Украïнi та боротьбi з ïï пригноблювачами. Вiн постає для  усiх насамперед поетом-борцем. За блискучим зображенням героïчного минулого  та страждань поневоленого безправного народу часом можна не помiтити "iншого  Шевченка" - тонкого лiрика, якому не чуже усе людське, у тому числi й кохання.  Тарас Шевченко мав свiй iдеал жiнки, вiн кохав i був коханий. I хай iнтимна лiрика  за обсягами поступається творам, присвяченим iншiй тематицi, його балади, вiршi та  поеми про кохання являють собою чудовi зразки лiричноï поезiï.    

Суто художньо iнтимна лiрика Шевченка нагадує за змiстом i формою украïнську  народну пiсню. Багато вiршiв присвячено Ганнi Закревськiй ("Г. З. ", "Моя ти доле  чорнобрива", "Рожевая зоре", "Свято моє! Єдинеє свято!" та iншi), але не забуває  поет i про своє свiтле перше пiдлiткове кохання до Оксани Коваленко ("Ми в купочцi  колись росли" тощо). Та не тiльки в творах автобiографiчного плану кохання постає  "єдиним святом" серед сумноï дiйсностi.   Якого ж ми раю   У Бога благаєм? -  ставить поет риторичне запитання у вiршi "Зацвiла в долинi. . . ", описавши перед цим  просту сценку, як виходить дiвчина в бiлiй свiтинi з бiленькоï хати до  молодого козака, з яким:  . . . Як дiточок двоє,   Пiд тую калину   Прийшли, посiдали   I поцiлувались.  Скiльки в цих вiршах свiтла i чистоти!  Кохання у Шевченка - не палка пристрасть, воно цнотливе i нiжне. Не гарячi обiйми  - а саме невинний поцiлунок на тлi такоï самоï осяяноï сонцем i  невинноï природи. "Наче сонце засiяло" - каже вiн про поцiлунок дiвчини у  вiршi "Менi тринадцятий минало"

Воно трепетне, невибагливе та щире. Його  моральнiсть має витоки в релiгiï. Але шевченкiвськiй iдеал кохання передбачає  й iншi риси: при зовнiшнiй скромностi i стриманостi, це кохання - велике i  справжнє, сповнене внутрiшньоï сили, воно передбачає однолюбство та вiрнiсть  на все життя, i цiнується бiльше за останнє.  Можна згадати балади його раннього перiоду творчостi. То "причинна" дiвчина блукає  в гаю, виглядаючи "козаченька молодого, що торiк покинув" i гине, залоскотана  русалками. Так, в iм'я кохання. А козак, що повернувся:  . . . Кличе ïï та цiлує. . .   Нi, вже не поможе!   "За що ж вони розлучили   Мене iз тобою?"   Зареготавсь, розiгнався -   Та в дуб головою!  Життя без кохання для героïв цих творiв Шевченка не має цiнностi.  Перетворюється на одиноку тополю дiвчина, милий якоï теж пiшов кудись та  загинув ("Тополя"). За коханою слiдом пiшов "жити у воду" i "рибалка кучерявий" у  баладi "Утоплена".  Але не лише в баладах зображується вiдданiсть коханих одне одному - навiть у  "Гайдамаках" знаходяться рядки, присвяченi цьому свiтлому почуттю. I не лише  безпосереднi - наприклад, один з ватажкiв повстання, Максим Залiзняк спiвчуває  Яремi, коли його кохану викрали; людина, що присвятила життя боротьбi визнає, що  крiм ненавистi до ворога iснує ще й ця важлива цiннiсть.  У деяких iнших поезiях, що не належить до iнтимноï лiрики, су-спiльний устрiй  засуджується ще й за те, що вiн стає перешкодою iснуванню простого й чистого  кохання.  Кохання - щастя, доводить Шевченко, його вiдсутнiсть - велике горе. Розбещенiсть,  зрада - те, що

1 2