Кантівська критика чистого розуму. Поняття практичного розуму

з людинолюбства", "Спор факультетів".

Завершивши "Метафізикою вдач" побудову філософської системи, Кант відчув потребу викласти своє вчення в більш концентрованому вигляді. Так з'явилася "Антропологія" (1798) - остання робота, видана самим автором. Тут підводиться підсумок міркуванням про людину і взагалі усім філософським міркуванням. Це завершення шляху, і одночасно початок. Структура цієї праці збігається з загальною системою кантівської філософії. Головна частина книги розпадається на три розділи відповідно до трьох здібностей душі: пізнання, почуття задоволення і здатність бажання. Саме ці три особливості визначили зміст трьох "Критик ...". У "Антропології" ідеї критичної філософії безпосередньо співвіднесені зі світом людини, його переживаннями, устремліннями, переконаннями. Отриманий результат схематично виглядає так:

 Здатності душі

 Пізнавальні здібності

 Апріорні принципи

 Застосування їх до:

 Пізнавальна здатність

 Розсудок

 Закономірність

 Природи

 Почуття задоволення і невдоволення (оцінна здатність психіки)

 Здатність судження

 Доцільність Мистецтва

 Здатність бажання(вольова здатність психіки)

 Розум

 Кінцева мета

 Свободи

 На схемі філософська система Канта представлена в її остаточному вигляді. Здатності судження відведене проміжне місце між розсудком і розумом, і сам мислитель недвозначно говорить про критику здатності судження як про засіб, що пов’язує обидві частини філософії в одне ціле. Кант прийшов до своєрідного подолання дуалізму науки і моральності шляхом апеляції до художніх потенцій людини.

Формула філософської системи Канта - істина, добро і краса, взяті в їхній єдності, замкнуті на людині, його культурній творчості, яку направляє художня інтуїція. 


Література

1. Асмус В.Ф. Избр. филос. труды. М., 1971 г.1

2. Асмус В.Ф. Иммануил Кант. М., 1973г.

3. Асмус В.Ф. Философия И.Канта. М.,1957 г..

4. Бичко І.В. Філософія. Курс лекцій. – Київ, 1994 р.

5. Гулыга А.В. И. Кант. – 2-е издание.- М., 1981 г. 

6. Кант И. Критика чистого разума. Соч. в 6-ти т. М., 1963-1966 г.г.

7. Карапетян А. "Критический анализ философии Канта". 2 изд., М.,1962 г.

8. "Краткий очерк истории философии". 4 изд., М.,1981 г.

9. Фролов И.Т. Философский словарь. 4-е издание.- М., 1981 г. 

 

1 2 3 4 5 6 7