Комерційна діяльність у сфері автоматизованого розповсюдження статистичної інформації

ПЛАН

1. Інформаційні джерела і технологія їх використання для інформаційного наповнення КАБСД. .

2. Комп’ютерні технології розповсюдження статистичної інформації 

3. АРМ користувача комерційного автоматизованого банку статистичних даних  

Використана література.  


1. Інформаційні джерела і технологія їх використання для інформаційного наповнення КАБСД

Оцінка інформаційного середовища ґрунтується на аналізі застосовуваних у процесі оброблення структур даних і визначених ними інформаційних технологій — систем файлового оброблення та АБД.

Технологія файлового оброблення поширена у вигляді розв’я­зання окремих задач і комплексів задач на основі автоматизованих систем оброблення даних. Структури даних, які застосовуються в автоматизованих системах оброблення даних, належать здебільшого до лінійного типу. Ціла низка задач економічного характеру є задачами «прямого розрахунку», тому організація їх масивів базується на даних лінійної послідовної структури, у більшості випадків упорядкованій за певними значеннями ключових ознак. Така структура даних з позиції їх логічного перетворення є найпростішою.

Однак багато автоматизованих систем оброблення даних оперують з більш складною рядковою лінійною структурою даних, яка є різновидом спискової структури

Застосування спискових структур дає змогу уніфікувати процес кодування даних, полегшує організацію умовно-постійної інформації, скорочує дублювання даних у масивах, забезпечує виграш у часі за пошуку конкретних даних. Обом типам названих структур притаманна така ознака: формат запису відомий наперед і твердо фіксований, що дає змогу розробити в кожному конкретному випадку засіб для конвертування у прийнятий формат даних КАБСД. Однак через універсальність цього підходу витрати на конвертування можуть бути значними.

Перспективнішими з цього погляду джерелами інформації можна вважати АБД, на основі яких досягається інтеграція інфор­маційної системи за рахунок однаковості організації даних на машинних носіях і щільності функціональних зв’язків задач через інформаційні масиви. У загальному випадку це означає заміну багатьох локальних масивів з лінійною структурою на недубльовані по елементах бази зі складною ієрархічною або мереже­вою структурою даних. Конвертування інформації з такого технологічного середовища є ефективнішим, особливо якщо цей процес у зв’язку з актуалізацією КАБСД є періодичним.

У разі використання закордонних баз даних рекомендується застосовувати Міжнародні автоматизовані каталоги, які містять близько 4 тис. БД, доступних через мережі ЕОМ. Технологічною основою міжнародної автоматизованої бази даних CVAD слугує інформаційно-пошукова система, основними пошуковими полями в якій є: ключове поле; поле AG — перелік АБД, які містять дану інформацію; поле PT-тип — тип інформації (текстова, цифрова, змішана); поле NT — умови доступу; поле AV — географія комплектації, ретроспектива, актуалізація і т. д.

Бази даних, які містять інформацію щодо фірм, поділяються на три категорії: із загальними даними стосовно фірм; інформацією про фінансовий стан фірм і з аналітичними даними щодо їхньої діяльності (інформація про нові продукти і послуги фірм, їхню контрактно-ліцензійну діяльність, створення дочірних і сумісних підприємств тощо). До категорії баз даних, які містять загальні дані щодо фірм, належить більшість БД. У них, як правило, міститься така інформація: повне найменування фірми; рік заснування; поштова і телеграфна адреса, телетекс, телефакс, телефон; адреса в Internet; володарі фірми або материнська компанія; керівний склад фірми; банки, через які фірми

1 2 3 4 5 6 7

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні