Комісійна та комплексна експертиза

Комісійна і комплексна експертиза

Комісійна експертиза

1. Комісійна експертиза проводиться не менш як двома експертами одного напряму знань.

2. Якщо за результатами проведених досліджень думки експертів
збігаються, вони підписують єдиний висновок. Експерт, не згодний з висновком іншого експерта (експертів), дає окремий висновок з усіх питань або з питань, які викликали розбіжності.

 Відповідно до ч. 1 ст. 83 Кодексу адміністративного судочинства України комісійна експертиза проводиться не менш як двома екс пертами одного напряму знань. Це означає, що в Інструкції «Про призначення та проведення судових експертів » (затверджена НаказомМіністерства юстиції України від 8 жовтня 1998 р. ) немає поняття «комісійна експертиза», тому немає положень щодо організації її проведення. Коментований Кодекс також не визначає випадків, коли повинен бути проведений цей вид експертного дослідження. Визначення комісійної експертизи можна знаходити в довідкових виданнях.  Так, під комісійною експертизою розуміють ". . .  експертне дослідження, здійснюється групою - не менше двох осіб, які є фахівцями.  Призначається в особливо складних випадках, а також під час проведення повторних експертиз. Якщо експерти, що належать до комісії для проведення експертизи (як зазвичай особи однієї спеціальності), дійдуть до загального висновку, він підписується всіма експертами. За наявності розходжень між експертами кожний з них дає свій висновок окремо".

Під час проведення комісійної експертизи кожний експерт вирішує повною мірою вирішує всі завдання

В процесі цієї роботи здійснюється внутрішньогрупова комунікація: обговорюються шляхи вирішення завдань, методи та засоби її вирішення, результати індивідуальної праці. Колективне рішення комісії експертів виражає їх повну погодженість один з одним, на що звертали увагу Авер'янова Т. В. , БелкінР. С, КоруховЮ. Г. , Русинська Є. Р.

Якщо експертиза призначена не як комісійна, а під час її проведення з'ясується, що вирішення поставлених питань або деяких із них потребує застосування даних, які належать до різних галузей знань, керівник експертної установи має право організувати її виконання заправилами виконання комісійної експертизи. Якщо проведення комісійної експертизи не може бути здійснене силами експертної установи, то її керівник повідомляє про це суд, який призначив експертизу, і просить залучити до проведення експертизи експерта відповідної спеціалізації. Залучення такого експерта має проводитися ухвалою суду. В ухвалі про призначення комісійної експертизи зазначається її назва та назва установи, експертам якої доручено її проведення, а у разі участі в ЇЇ проведенні особи, яка не є працівником експертної установи - також її прізвище, ім'я та по батькові.

У випадках, коли проведення комплексної експертизи доручено експертам декількох установ, в ухвалі про її призначення зазначається, яка з них є провідною, тобто яка з них здійснює проведення експертизи, зокрема координацію роботи експертів і зв'язок з особою або органом, які призначили цю експертизу. Якщо проведення комісійної експертизи доручено працівникам експертної установи та особі, яка не є працівником цієї установи, провідною призначається експертна установа.

Ухвала адміністративного суду про призначення комісійної експертизи направляється в кожну з установ - співвиконавців, а також особі, яка не є працівником експертної установи. Об'єкти дослідження і матеріали справи направляються провідній установі.

Якщо в ухвалі провідну установу не визначено, вона визначається за згодою між керівниками експертних установ, а якщо між ними виникає суперечка, то визначається судом, який призначив комісійну експертизу.

Строки проведення такої експертизи встановлюються: 1) 10 днів -щодо матеріалів з невеликою кількістю об'єктів; 2) 1-го місяця - щодо матеріалів з великою кількістю об'єктів.

Якщо експертиза не може бути виконана у зазначені строки, більший строк встановлюється за домовленістю з судом, який призначив експертизу. Якщо закінчення встановленого строкупроведення експертизи припадає на неробочий день, то днем закінчення строку визначається наступний за ним робочий день.

У строк проведення експертизи не включаються строки виконання клопотань експерта, пов'язаних з витребуванням

1 2

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні