Комп’ютеризація психологічного дослідження

одного боку, нейро-фізіологічного аналізу сприйняття, а з іншої — власне психологічного (інформаційного) аналізу.

Психологічний (інформаційний) аналіз сприйняття грунтується на трьох принципах: принципі порівняння з еталоном, принципі активності і принципі вибірковості.

Базою принципу порівняння з еталоном є процедура порівняння нових образів (інформаційних одиниць) з еталоном, закладеним в ЕОМ. Його обмеженням може бути те, що при відхиленні від еталону образ не ідентифікується, тобто не враховуються творчі аспекти сприйняття. Принцип активності — це обумовленість сприйняття потребностно-мотиваційною сферою суб'єктів, яка не відтворюється в ЕОМ, але може привноситися при використанні зовнішньої мотивації або ігровими засобами. Принцип вибірковості, пов'язаний з принципом активності, теж не відтворюється на ЕОМ.

Таким чином, найважливіші характеристики сприйняття в існуючих кібернетичних системах не представлені повною мірою.

 

Увага

 

Інформаційний підхід увага пов'язує з селективністю, тобто відбором інформації. В рамках інформаційної теорії розділення на істотну і неістотну інформацію є найважливіша функція уваги. Це розділення відбувається відповідно до наступних схем:

1). Модель перемикача: існує два джерела відомостей для людини і якийсь гіпотетичний пристрій ("перемикач"), який регулює, який з двох каналів функціонуватиме.

2). Модель аттенюатора включає: блоки сенсорного аналізу, аналізу ознак, само пристрій — аттенюатор, блок короткочасної пам'яті і очікування. Система вичленяє сенсорні ознаки об'єкту, зберігає їх в пам'яті, звіряє їх з деякою інформацією в блоці порівняння.

3). Модель активного синтезу включає аналіз ознак і їх подальший синтез в режимі формування цілісного образу.

Недоліком цих моделей є відсутність мотиваційного компоненту в схемах, який детермінує процеси довільної і мимовільної уваги.

 

 

Пам'ять

 

Пам'яттю є об'єкт традиційно пильної уваги прихильників інформаційного підходу в психології. Основним постулатом є те, що пам'ять є система (Р

Клацки), що включає процеси прийому інформації, її видозміни (кодування), зберігання і витягання. Пам'ять залежить від ємкості, об'єму, кібернетичних систем.

Система пам'яті (по Р. Клацки) складається з ряду підсистем, якими є: зовнішній світ, сенсорний регістр, розпізнавання образів, увага, підсистеми короткочасної і довготривалої пам'яті. Зокрема, підсистема розпізнавання образів є двома основною операцією: а) операція порівняння, яка реалізується шляхом зіставлення з еталоном (гіпотеза еталонів), порівняння з узагальненими схемами, конфігураціями (гіпотеза прототипів) і порівняння з ознаками (гіпотеза ознак); би) операція ухвалення рішення, тобто вибір рішення з альтернатив по фіксованому критерію. Підсистема уваги — це часткове відкидання деякої «зайвої» інформації.

В рамках інформаційного підходу реалізуються і деякі приватні види пам'яті, зокрема, семантичною і ін.

До обмежень даного уявлення про пам'ять можна віднести, те, що в нім не відбиті, по-перше суб'єкт пам'яті, тобто потребностно-мотиваційна сфера, залежність пам'яті суб'єкта від особливостей його діяльності; а по-друге, такі важливі види пам'яті, як образна, словесно-логічна, моторна, афектна (емоційна), а також розвиток пам'яті.

 

Поведінка. Діяльність

 

Теорія поведінки Дж. Міллера, Ю. Галантера і К. Прібрама народилася як результат перенесення понять кібернетики в область вивчення поведінки, абсолютизації аналогії між ЕОМ і організмом.

У інформаційному підході одиницею аналізу діяльності стала дія і його диференціююча ознака — МЕТА. Мета в рамках інформаційного підходу є кінцевою ситуацією, корисним результатом і усвідомленим образом. Тут не спостерігається відмінностей між термінами «доцільність» і «цілеспрямованість». Категорії «потреба» і «мотивація» в розгляд прихильниками інформаційного підходу не беруться.

 

Емоційно-вольова сфера

 

Представниками інформаційного підходу активно розробляється і область емоцій.

Існують навіть спроби визначення кількісної міри емоційних процесів у вигляді формули:

 

Ем = П ( Ін — Іс )            

 

де Ем — емоція

П — потреба

Ін — необхідна інформація

Іс — істотна інформація.

 

Причому

1 2 3 4 5 6 7 8

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні