Комп’ютерна техніка та перспективи її розвитку

прогнозуванні погоди, тощо.

Ця класифікація достатньо умовна, оскільки інтенсивний розвиток технологій виробництва електронних компонентів і значний прогрес у вдосконаленні архітектури комп’ютерів та їх найважливіших складових призводить до розмивання границь між наведеними класами засобів обчислювальної техніки. Крім того, розглянута класифікація враховує лише автономне використання обчислювальних систем. Сьогодні переважають тенденції об’єднання різних обчислювальних систем у обчислювальні мережі різного масштабу, що дозволяє інтегрувати інформаційно-обчислювальні ресурси для найбільш ефективної реалізації інформаційних технологій.

Вплив появи ЕОМ на процеси управління.

В другій половині 60-х років великі продуктивні ЕОМ були застосовані в діяльності організацій, що дозволило змістити акценти в інформаційних технологіях з оформлення документів на обробку змісту певної інформації. Це стало початком формування “електронної“ чи “комп’ютерної“ технології. Як відомо, інформація технологія управління повинна містити щонайменше три базових компоненти обробки інформації: облік, аналіз і прийняття рішення. Проте значного ефекту в той час за рахунок впровадження інформаційних технологій досягнуто не було. Це обумовлювалось тим, що безпосередній користувач інформації був віддаленим від засобів вводу, обробки та виводу інформації. З появою персональних комп’ютерів, засоби спілкування з користувачем інформації, образно говорячи, “прийшли” на робочі місця користувачів. Це дозволило раціоналізувати повсякденну діяльність працівників управління. В результаті цього з одного боку на нижніх рівнях управління суттєво зміцнюється весь фундамент управління за рахунок посилення горизонтальних зв’язків, з іншого боку зменшується навантаження на верхні рівні управління, що дозволяє зосередити увагу останніх на вирішенні стратегічних довготермінових задач. Зростання можливостей інформаційних технологій дозволяє все ширше використовувати їх нові можливості з метою підвищення праці менеджерів всіх ланок

Засоби організаційної техніки.

Призначення організаційної техніки.

Найбільш ефективний шлях скорочення трудових затрат управлінського персоналу полягає у впровадженні в практику ділової діяльності інформаційних технологій. Використання технічних засобів спрямовується на досягнення найбільшої повноти інформації, її достовірності, максимальної зручності у використанні з точки зору форми представлення, оперативності, якості. Матеріальною основою інформаційних технологій є засоби комп’ютерної та організаційної техніки. Засоби організаційної техніки повинні максимально механізувати або автоматизувати (в залежності від типу технічних засобів) практично всі процедури технологічного процесу обробки документів. Підтримка процесів управління супроводжуючими документами здійснюється шляхом ведення діловодства і пов’язується з створенням, збереженням, передачею та використанням великих масивів документованої інформації, що вимагає великих трудових затрат. Основна частина операцій обробки документації носить технічний і формально-логічний характер, хоча в останній час в деяких випадках застосовуються засоби з елементами штучного інтелекту.

Носії інформації

До них відносяться несвітлочутливі носії інформації на паперовій основі; носії для репрографічних процесів (термопапір, діазопапір, фотоплівка, калька, папір багатошаровий для електроіскрового копіювання та інші); мікроносії візуальної інформації; звуконосії; відеоносії; магнітні носії для запису кодованої інформації; машинні перфоносії для запису кодованої інформації.

Засоби підготовки документів.

  До цього класу засобів відносяться ручні письмові засоби; друкарські машинки; диктофонна техніка; друкарські пристрої персональних комп’ютерів і графопобудовувачі; спеціалізовані програмні продукти для персональних комп’ютерів.

Найпоширенішими є ручні письмові засоби (ручки, олівці та інші). Останнім часом для запису інформації широко використовуються диктофони. Диктофонами називають пристрої для запису та відтворення усної мови. Вони використовуються для підготовки листів, приказів, доповідних

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні