Концепції особистості у вітчизняній психології

На його думку, під особистістю слід розуміти як об'єднуюче, так і спрямовуюче начало, що керує думками, діями та вчинками лю­дини. Тобто особистість як по­няття містить у собі, окрім внут­рішнього об'єднання та коорди­нації, ще й активне ставлення до навколишнього світу, що грун­тується на індивідуальній пере­робці зовнішніх впливів. Відпо­відно до цього, в особистості ви­діляються як суб'єктивна, так і об'єктивна сторони. Суб'єктивні переживання особистості завжди виявляються через певну низку об'єктивних явищ.

В. Бехтерев підкреслював, що саме в об'єктивних явищах «міс­титься те збагачення, яке вносить особистість в оточуючий її зов­нішній світ» [22, с. 16]. З погляду об'єктивної психології, лише об'єктивні вияви особистості, які доступні для спостереження, влас­не і складають об'єктивну цінність особистості.

Зазначене дає змогу вченому зробити висновок, що «осо­бистість з об'єктивного погляду є психічний індивід з усіма його самобутніми особливостями — індивід, який є самодіяльною істотою щодо оточуючих зов­нішніх умов» [22, с. 16]. На його думку, саме загальна сукупність психічних явищ з їх особливос­тями, а не окремо розглянуті. явища — оригінальність розуму, творчі здібності, розумовий кру­гозір, воля — саме така су­купність, що виділяє особу з-поміж інших та зумовлює її са­модіяльність, об'єктивно харак­теризує особистість. Критерієм і мірою розвиненості особистості в особі визнається сукупність психічних явищ, яка виявляєть­ся через індивідуальне ставлен­ня до оточуючих людину умов і надає їй можливість виступати самодіяльною істотою.

Таким чином, В. Бехтерев формулює наступне визначення: «Особистість з об'єктивного по­гляду є не що інше, як само­діяльна особа зі своїм психоло­гічним складом та індивідуаль­ним ставленням до оточуючого світу» [22, с. 16].

3. Органічна та соціальна сфери особистості

В

Бехтерев вказує на наявність у людини двох сфер нервово-пси­хічної діяльності, які визначають її активно-самостійне ставлення до навколишнього світу або самодетерміновану активність особис­тості. Це органічна й соціальна сфери єдиної особистісної сфери, що послідовно виникають упро­довж життя.

Спочатку формується органі­чна сфера, у якій концентруєть­ся запас минулого досвіду, не­обхідний для життя організму. Він утворює головний центр не­рвово-психічної діяльності і виз­начає активно-самостійне став­лення живого організму до світу. Утворення цього інтимного ядра особистісної сфери грунтується на внутрішніх умовах, на запасі постійно активізованих слідів від рефлексів, що пов'язані із внут­рішніми та зовнішніми подраз­никами [18, с. 393].

Утім, із розвитком суспільно­го життя, поряд зі слідами психорефлексів органічної сфери особи, з'являються сліди психорефлексів, які визначаються відношеннями саме суспільного життя. Розвивається особистісна сфера соціального характеру, що лежить в основі моральних і соціальних взаємин людей. Саме цей розвиток «основного ядра нервопсихіки», тобто соціальної сфери, «веде до утворення осо­бистості як самобутньої психіч­ної особи в соціальному житті народів» [18, с. 393].

Отже, за В. Бехтерєвим, осо­бистість складається із двох тісно пов'язаних між собою сукупнос­тей слідів. Одна з них тісніше по­в'язана з органічною сферою, а друга — із соціальною сферою. Він стверджує, що, залежно від ступе­ня розвитку кожної з цих сфер, в особистості може домінувати егоїзм або альтруїзм.

Між цими двома сферами осо­бистості встановлюється певний розподіл функцій. Органічна сфе­ра особистості є найголовнішим керівником реакцій на подразни­ки навколишнього світу, що ма­ють причетність до підтримки організму. Соціальна сфера особи­стості пов'язана з вищим керів­ництвом діями і вчинками, які мають на меті встановлення сто­сунків між особистістю та іншими членами суспільства. При цьому, як підкреслює В. Бехтерев, «склад­ний процес розвитку соціальної сфери особистості аніскільки не усуває органічну сферу особис­тості, він її тільки доповнює, хоча й частково

1 2 3 4 5 6 7

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні