Концепції особистості у вітчизняній психології

придушує, так би мо­вити, нашаровує на неї нові спо­лучення, що випливають із діянь, які відносяться до умов соціаль­ного життя» [19, с. 394].

Отже, робить висновок вели­кий фізіолог і психолог, «соціаль­на сфера особистості стає об'єдну­ючою ланкою і збудником усіх слідів психорефлексів, які виника­ють на грунті суспільного життя, і такими, що оживлюють ті чи ті органічні реакції» [18, с. 394].

В. Бехтерев не оминає своєю увагою й індивідуальні особли­вості особистості, серед яких передусім виокремлюється ха­рактер. Він пропонує розподіля­ти індивідуальні особливості на дві великі групи, зіставляючи їх саме з органічною та соціальною сферами особистості.

Далі можуть розглядатись інші, більш часткові, домінуючі особливості, зокрема, розумова працездат­ність та зосередженість, які влас­тиві мислителям, або тонка й ви­соко диференційована вразливість, що притаманна художникам, чи діяльність, пов'язана з винахідли­вістю й рішучістю енергійних осіб, приміром, полководців [18, с. 399].

В. Бехтерев припускає мож­ливість ще докладнішої індивіду­альної характеристики особистості, приміром, залежно від темпера­менту. Відповідно до цього можуть виділятися діяльні й пасивні, афек­тивні та розсудливі типи особис­тостей.

Учений стверджував, що для особистості властиві вольові вияви, внутрішні мотиви дій і вчинків, тобто ті психічні явища, які у пси­хології та філософії пов'язуються з волею. Людина у своїх учинках і діях виражає передусім свою осо­бистість, власну волю. Водночас, її психічний розвиток може приз­вести до різних варіантів ставлен­ня до навколишнього світу: «. різноманітні впливи підпоряд­ковують собі слабкі натури; сильні ж натури протистоять зовнішнім впливам» [18, с. 400]. Саме розви­нута особистість набуває великої сили в активному ставленні до об'єктивного світу

4. Умови розвитку і здоров'я особистості

В. Бехтерев розглядає широкий спектр умов, чинників, від природ­них, фізичних і біологічних, до соціальних, політичних і економіч­них, які або сприяють, або згубно впливають на розвиток особис­тості, ведуть до її розвитку чи за­непаду.

Він указує на той незапереч­ний, на його думку, факт, що по­мірний клімат є більш сприятли­вим для розвитку особистості, аніж суворий північний чи спекотний тропічний клімат. Поряд із кліма­тичними, впливовими вважають­ся метеорологічні та географічні умови, якість грунтів тощо. При­міром, ним характеризуються як згубні для становлення особистості всі ті місцевості, зокрема, великі пустелі чи вічні сніги, де людина змушена витрачати багато зусиль і енергії на боротьбу з природою. До того ж, перебування в цих місце­востях визначає підвищену схиль­ність людей до різноманітних хво­роб, що згубно діє на їхнє фізичне здоров'я.

Важливою умовою правиль­ного розвитку особистості визнається природа самого орга­нізму, насамперед — спадковість батьків. Остання визначає ті ан­тропологічні особливості, на яких безпосередньо ґрунтується розвиток особистості. Поміж них виділяється расовий чин­ник, адже, як стверджує В. Бех­терев, серед трьох людських рас — білої, жовтої, чорної — лише представники перших двох досягли відносно високого куль­турного рівня. Зазначимо, що мовиться про початок XX сто­ліття, упродовж якого представ­ники чорної раси, здобувши сво­боду від колоніального утиску, продемонстрували свій беззапе­речний особистісний потенціал.

В. Бехтерев зазначає, що роль антропологічних чинників може бути неоднозначно оцінена за конкретних історичних обста­вин. Так, війни і завоювання одними народами інших може тимчасово загальмувати, в умо­вах поневолення та рабства, їхній культурний та особистіс­ний розвиток.

Як лікар, В. Бехтерев окремо виділяє біологічні чинники, що пов'язані з несприятливою пси­хологічною спадковістю, фізич­ними вадами, хворобами матері в період вагітності, алкоголіз­мом батьків, важкими фізични­ми та психологічними обстави­нами перебігу вагітності тощо. Ці чинники призводять, врешті-решт, до дегенеративного розла­ду, занепаду особистості.

Повноцінний розвиток особис­тості може бути також затриманий несприятливими фізичними умо­вами,

1 2 3 4 5 6 7

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні