Кредитний потенціал комерційного банку

План

І. Вступ. 3

ІІ. Кредитний потенціал комерційного банку. 4

1. Кредитний потенціал, як поняття і його економічне значення. 4

2. Банківська політика формування і розподілу коштів кредитного потенціалу  11

ІІІ. Висновки. 29

Список літератури. 30

І. Вступ

Ринкова трансформація української економіки відкрила новий етап у розвитку кредитної справи й потребує зміни системи управління кредитними ресурсами. Важливим в умовах транзитивної економіки є формування у банківських установах дієвого механізму для реалізації ними кредитних відносин, за допомогою якого банки забезпечуватимуть достатньою кількістю ресурсів своїх клієнтів за мінімальною ціною.

У зв'язку з цим постає проблема наукового осмислення та доповнення деяких теоретичних аспектів у сфері банківського кредитування, розуміння змісту, сутності та розробки ефективних схем і технологій управління кредитним потенціалом банку.

 Проблема формування ресурсної бази, управління ліквідністю і доходністю банківської установи знайшли своє відображення у роботах зарубіжних та вітчизняних вчених: І. О. Бланка, О. В. Васюренка, О. І. Лаврушина, О. М. Мороза, H. Г. Ревенко, П. С. Роуза, I. M

Федосік. У розробку питання нарощування кредитного потенціалу вагомий внесок зробили російські вчені В. І. Бєлоцерковський, М. В. Корнєєв, І. Н. Рикова, Н. В. Фисенко.

Разом з тим вдосконалення процесу управління залученими та розміщеними коштами клієнтів банку значною мірою сприятиме подальшому дослідженню питань, пов'язаних з визначенням особливостей кредитного потенціалу банку, аналізом рушійних чинників впливу на його формування та ін.

Метою роботи є теоретичний аналіз існуючих підходів до дослідження сутності поняття "кредитний потенціал", розробка економічно обґрунтованого визначення даного терміна, а також узагальнення факторів, які впливають на управління кредитними ресурсами банку та відіграють важливу роль у стимулюванні економічного розвитку України.

ІІ. Кредитний потенціал комерційного банку

1. Кредитний потенціал, як поняття і його економічне значення

Поняття "кредитний потенціал" у структурному відношенні складається з термінів "потенціал" та "кредитний". Тому необхідно з'ясувати зміст цих двох складових.

Поняття "потенціал" широко використовують в різних галузях діяльності людини. Термін "потенціал" походить з латинської "potential", що означає "сила", та характеризує джерела, можливості, засоби, які можуть бути використані для вирішення будь-якої задачі, досягнення якоїсь цілі, можливості окремої людини, суспільства, держави в певній сфері. . Разом з тим "потенціал банку" можна визначити як сукупність стратегічних ресурсів, які знаходяться в розпорядженні кредитного інституту і визначають межі фінансових можливостей при його функціонуванні за тих чи інших умов. Дане визначення терміна "потенціал" дає повне уявлення про сутність методологічних основ чисельності реальних процесів і явищ.

Наступною складовою узагальнення є термін "кредитний". Це поняття виходить з категорії "кредит". Термін "кредит" походить від латинського "creditum", яке означає "позика", "борг". У сучасній економічній літературі знаходимо кілька визначень кредиту, кілька трактувань його суті.

Проте нас цікавить саме банківський кредит. Відомо, що банківський кредит надається виключно у грошовій формі та виникає тоді, коли однією із сторін кредитної угоди виступає банк. Отже, банківський кредит - це позичковий капітал банку у грошовій формі, що передається у тимчасове користування на умовах належного

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні