Кримінологічна характеристика злочинів, що вчиняються з необережності та їх попередження

План

1. Кримінологічна характеристика необережних злочинів. 3

2. Причини й умови, що детермінують необережні злочини. 8

3. Попередження необережних злочинів. 10

4. Кримінологічна характеристика і попередження необережних автотранспортних злочинів. 11

5. Статистичний аналіз злочинності у Рівненській області. 15

Використана література: 18

 

 

1. Кримінологічна характеристика необережних злочинів

Необережні злочини є невіддільною складовою загальної злочинності, самостійним видом у її структурі, а також законо­мірним явищем у суспільстві.

Необережна злочинність багатогранна. Необережні злочини вчиняють у багатьох сферах суспільного життя. Шкода від та­ких злочинів (кількість травмованих і матеріальні збитки) дуже велика й перевищує шкоду від умисних злочинів. Вод­ночас небезпека особи злочинців, які вчиняють необережні зло­чини, значно менша, аніж злочинців, які вчиняють умисні зло­чини.

Необережні злочини пов'язані з порушенням певних правил поведінки, більшість з яких зафіксовані й регламентовані у відповідних законах та підзаконних нормативних актах, а та­кож правил поведінки в побуті.

Необережна злочинність, на жаль, є вічною і з розвитком науково-технічного процесу має тенденцію як до кількісного збільшення, так і до збільшення її проявів та шкоди від її на­слідків. Достатньо пригадати катастрофу на Чорнобильській АЕС, що спричинилася через необережні злочинні дії.

Основні види необережних злочинів пов'язані з такими по­рушеннями правил безпеки:

• при використанні техніки у промисловості, будівництві, сільському господарстві (ст. 267, 271-275 КК України);

  • при охороні природи і використанні її ресурсів (ст. 236, 237, 239-245, 247, 250, 251 КК України);
  • при експлуатації транспортних засобів (ст
    276, 286-288, 291 КК України);
  • при охороні або збереженні майна (ст. 196, 197, 270 КК України);
  • у службовій діяльності (ст. 367 КК України);
  • при використанні професійних обов'язків (крім названих випадків) і норм поведінки в побуті, а також правил, що захищають життя і здоров'я особи (ст. 119, 128, 131, 140, 264 КК України).

Найнебезпечнішими за наслідками є необережні злочини при взаємодії людини з технікою.

Необережний злочин — це передбачене кримінальним зако­ном суспільно небезпечне діяння (дія або бездіяльність), вчи­нене в результаті злочинної самовпевненості або недбалості.

Необережна злочинність — це сукупність необережних зло­чинів, що вчинені в державі або регіоні за певний період часу (найчастіше за рік).

У загальній структурі злочинності необережна становить 10—15 %. Структура необережних злочинів така: порушення правил безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту (до 80 %), порушення правил охорони майна, службова недба­лість (близько 10 %), порушення правил охорони праці й техні­ки безпеки (5 %), необережні злочини проти особи (4 %). Окре­мі необережні злочини мають високу латентність.

Обсяг необережної злочинності залежить від позиції зако­нодавця до того, що треба криміналізувати, а що ні. Нині пере­лік необережних злочинів має тенденцію до збільшення через появу нових технологій, речовин, процесів у науці й техніці, що здатні не тільки бути корисними, а й призводити до побіч­ного ефекту та великої шкоди.

Нагадаємо, що в необережних злочинах діяння може бути вчинене з необережності, але частіше його вчиняють умисно. Ставлення ж особи до наслідків діяння завжди необережне, і ці наслідки винний легковажно розраховує відвернути або не пе­редбачає їх настання, хоча повинен був і міг передбачити.

В окремих випадках з превентивною метою законодавець вста­новив відповідальність лише за факт порушення певних правил і норм поводження з автомобілями, механізмами, речовинами

(ч. 1 ст. 267, ч. 1 ст. 272, ч. 1 ст. 274 КК України), якщо лише факт порушення вже створює загрозу таких тяжких наслід­ків. Проте вивчення судової практики показує, що такі справи трапляються дуже рідко, хоча такі порушення

1 2 3 4 5 6

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні