Лабораторна справа_к.р

План

Дослідження функціонального стану імунної системи. 3

Методи визначення імуноглобулінів сироватки крові 8

Література. 13


Дослідження функціонального стану імунної системи

Імунна система є однією з найбільш чутливих до зовнішніх впливів, до забруднення навколишнього середовища, до фізичних і психічних напруженням.  Без перебільшень можна сказати, що імунна система здатна об'єктивно і математично точно відобразити весь хід розвиваються в організмі людини змін [1].  Порушення в імунній системі, особливо імунодепресія, призводить до ослаблення захисних, адаптаційних механізмів, створюючи передумови до виникнення обмінних, судинних, пухлинних захворювань, можуть залучати до листа у відповідь взаємодія будь-які органи та системи [2].  

Методами енергоінформаційних досліджень можна дати досить переконливу характеристику стану імунних реакцій організму і вирішити питання про адекватну корекції їх порушень.  

Нами проведені дослідження імунного статусу у двох однорідних групах людей: здорових чоловіків (для порівняння) та колишніх ліквідаторів аварії на ЧАЕС.  Використовували наступний алгоритм діагностики: 

1.  Оцінка загального енергетичного рівня (ОЕП) організму за допомогою БІОЕЛЕКТРОННІ сегментарної діагностики (СД), квадрантний вимірювань.  

2.  Оцінка імунної реактивності за допомогою БІОЕЛЕКТРОННІ сегментарної діагностики.  

3.  Оцінка тонусу вегетативної нервової системи (ВНС) методом СД і електропунктури.  

4.  Електропунктурна дослідження імунної системи по електрошкірна провідності репрезентативних БАТ.  

5.  Вегетативний резонансний тест (ДРТ) "ІМЕДІС-ТЕСТ" для виявлення геопатогенній, електромагнітного, радіоактивного обтяжень, уточнення наявності психовегетативних навантажень

 

Для порівняльного аналізу застосовували запропонований алгоритм повністю, а в практичній роботі кількість методів досліджень може бути скорочено.  

Діагностика проводилась за допомогою комплексу "ІМЕДІС-Фолля" і на автономному приладі "МІНІ-ЕКСПЕРТ-ДТ" (електропунктура, квадрантні вимірювання, ДРТ).  У групах обстежених було: 50 осіб - здорових чоловіків і 35 осіб - ліквідаторів (у минулому) аварії на ЧАЕС, які отримали малі дози радіоактивного випромінювання.  Ліквідатори аварії на ЧАЕС всі працездатні, систематично проходять медичне обстеження.  

У групі здорових осіб СД виявила нормергію тільки у 11 (22%), гіперергію - у 21 (42%), гіпоергія - у 18 (36%).  Слід зазначити, що дані СД не завжди збігалися з показниками загального енергетичного рівня (ОЕП), що визначається на підставі квадрантний вимірювань.  Так, при ЦД у 36% спостережень була гіпоергія, а при квадрантний - тільки в 20%.  Тому ми додатково орієнтувалися за показниками індивідуального фізіологічного коридору, отриманим при електропунктурної діагностики (ЕПД). Цей ОЕП за індивідуальним фізіологічного коридору в програмному комплексі представлений в розділі "Графіка", в режимі "Оцінка", він обчислений з середнього значення електропровідності БАТ за період дослідження.  Дані ЕПД, як правило, відповідали показникам квадрантний вимірювань.  

Стан імунної реактивності у здорових за даними СД було нормальним у 36 (72%) людина, напруга імунітету - у 10 (20%), імунодефіцит - у 4 (8%).  Оцінка стану імунітету більш детально проводилася за допомогою ЕПД по 12 репрезентітівним БАТ меридіанів лімфи (Lу), алергії (Аl), кровообігу (Мс), сосудістопаренхіматозной дегенерації (Dg СПЕД), селезінки-підшлункової залози (Rp), печінки (F).  Вона майже повністю збігалася з оцінкою за СД.  Таким чином, у практично здорових осіб є зміни імунного статусу у 28% досліджених, нестабільний стан загального енергетичного рівня і тонусу ВНС.  Це диктує необхідність виділення в групу ризику осіб зі значними відхиленнями за параметрами трьох показників (ОЕП, тонус ВНС, імунний статус) і проведення відповідної корекції.  

У групі ліквідаторів аварії на ЧАЕС дослідження ОЕП показали, що тільки у трьох осіб (9%) він був нормальним, підвищеним - у 18 (51%), зниженим - у 14 (40%).  

СД виявила напруга імунітету у 20 спостереженнях (57%), причому в половині випадків - різко виражена, у 13 (37,3%) - імунодефіцитний стан і тільки в 2 спостереженнях (5,7%) стан імунітету можна було вважати

1 2 3 4