Лексичний склад фразеологічних одиниць в англійській та українській мовах

part «to be involved in an activity» – брати участь.

Класифікаційна схема В. В. Виноградова – важливий етап у становленні фразеологічної теорії. Але в процесі вивчення фразеологічного фонду багатьох мов стали очевидними її вразливі місця, зокрема нечіткість критерію умотивованості значення, неможливість застосувати його до всіх одиниць, залучених до категорії фразеологічних єдностей, тощо. [10; 339]

Зберігши три основні класи фразеологічних одиниць за схемою В. В. Виноградова, М. М. Шанський виділив ще й четвертий тип фразеологічних одиниць – фразеологічні вирази, до яких відніс стійкі за складом і вживанням звороти, що складаються із слів з вільним значенням [6; 293]. До них входять прислів‘я, приказки, афоризми, наприклад серйозно і надовго, і чужому научайтесь, й свого не цурайтесь, a friend in need is a friend indeed; nothing ventured, nothing gained, to cross the Rubicon тощо. Характером зв‘язків слів, що входять до їх складу, і загальним значенням фразеологічні вирази нічим не відрізняються від вільних словосполучень і речень. Специфікою їх є те, що вони не створюються мовцями, а відтворюються як готові структурні і значеннєві одиниці

[10; 340]

А. І. Смирницький виділяє одновершинні, двовершинні та багато вершинні фразеологічні одиниці. До одновершинних фразеологічних одиниць А. І. Смирницький відносить звороти, подібні до вихідних слів, в яких є один семантично повнозначний елемент [7; 276] , наприклад: to give up (to stop doing/trying to do something) - покинути (робити щось), здатися, by means of (using a particular method or system) - за допомогою, to ring up (to telephone someone) - подзвонити комусь. До двовершинних і багато вершинних фразеологічних одиниць А. І. Смирницький відносить звороти, в яких повнозначних елементів два і більше. [7; 277] Наприклад, двовершинні: black art (magic for evil purposes) - чорна магія, first night (the first performance of a play or show) - прем‘єра, to take the floor (to begin speaking at a public meeting) - виступати, брати слово, to go to bed (to sleep) - лягати спати; багатовершинні: every other day (the first, third fifth etc. day) - через день to keep on good terms (to have good relationship with somebody) - бути у хороших стосунках (з кимось).

За граматичними функціями виділяють такі основні типи фразеологізмів:

- дієслівні: виссати з пальця – говорити, стверджувати що-небудь, не спираючись на факти, не маючи для цього ніяких підстав, вигадувати, врізати дуба – померти , to teach an old dog new tricks – change longlasting habits or ways, especially in an old person, to back up the wrong horse – to show support for the wrong person, especially the loser in a competition;

- субстантивні: одного поля ягода – людина, однакова чимось, остання крапля – щось, що робить ситуацію нестерпною, a cloud on the horizon – something that might spoil a happy situation, a bolt from the blue – news that is sudden and unexpected;

- прикметникові (ад‘єктивні): нечистий на руку – схильний до крадіжки, шахрайства, black hearted – evil.

- прислівникові (адвербіальні): хоч греблю гати – дуже багато, як кіт до сала – жадібно,

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні