Леонід Арсенійович Булаховський

категоричне «безсумнівно» явно не на місці. Не схвалював Леонід Арсенійович і оперування непевними формантами, особливо, коли йдеться про пояснення «важких» -слів. Так, наприклад, деякі етимологи охоче виділяють у словах сумнівні префікси з елементом к- (типу ка- і под. ). Праці Л. А. Булаховського та його настанови з питань етимологічних досліджень спрямовують на ліквідацію суб'єктивізму при аналізі, на зміцнення основ порівняльно-історичного методу. . . Л. А. Булаховський був визнаним авторитетом у питаннях вивчення російської мови. У цій галузі він написав величезну кількість найрізноманітніших праць. Його цікавила історія граматичної структури російської мови, сучасна мова, словотвір, історія російської літературної мови, мова російських письменників, питання синтаксису тощо (про його праці з російського наголосу та етимології ми вже згадували). Досить назвати тільки частину із створеного Леонідом Арсенійовичем, щоб побачити, якими різносторонніми були його інтереси як спеціаліста з російської мови: «Заметки по русской морфологии» (1927—1928), «К реформе русской пунктуации» (1930), «Словесные средства комического у русских писателей первой половины XIX века» (1939), «Абстрактная лексика в русском литературном языке первой половины XIX века» (1940), «Из лекций по истории русского литературного языка первой половины XIX в. Специально-бытовая и терминологическая лексика» (1940), «Из стилистического синтаксиса первой половины XIX века» (1940), «Слог русской критической прозы первой половины XIX в. » (1940), «Слог стихотворных жанров в русской литературе первой половины XIX века» (1940), «Введение в синтаксис русского литературного языка первой половины XIX века» (1941), «Звуковые и грамматические особенности заимствованных слов в практике литературного русского языка первой половины XIX века» (1941), «Російські поеми Т. Шевченка та їх місце в системі поетичної мови першої половини XIX століття» (1944), «Из русского синтаксиса первой половины XIX века» (1947), «Художественный язык Пушкина» (1947), «„Слово о полку Игореве" как памятник древнерусского языка» (1950), «Замечания по вопросу усовершенствования русского правописания» (1954) та багато інших.

Перу Л. А. Булаховського належать три фундаментальні праці з російської мови: «Курс русского литературного языка» (перше видання 1935 р

), «Исторический комментарий к русскому литературному языку» (перше видання в 1936 р. ) та «Русский литературный язык первой половины XIX века» (перший том вийшов у 1941 р. , другий — у 1948 р. ). «Курс» містить виклад основних фактів сучасної російської мови. Його структура та ідеї виявилися настільки вдалими, що він витримав п'ять видань. Оригінальною й дуже корисною книгою є «Исторический комментарий». Це настільна книга для кожного, хто бажає зрозуміти історичний розвиток російської мови, осмислити її форми й закономірності явищ в різних категоріях. «Исторический комментарий к русскому литературному языку» читають з великою користю для себе і студенти, і аспіранти, і поважні викладачі та вчені. Він витримав п'ять видань. «Русский литературный язык первой половины XIX века» (теж вийшов у кількох виданнях) складається з двох томів. Перший том містить відомості про лексику та стиль, другий розповідає про фонетику, морфологію, наголос та синтаксис. Це велике монографічне дослідження було наслідком наполегливої попередньої роботи українського славіста, його глибоких і оригінальних розвідок з російської мови. Попит на книги Леоніда Арсенійовича свідчить про те, що вчений створив потрібні, актуальні й цікаві праці. «Праці Л. А. Булаховського з історії російської літературної мови разом з працями академіків В. В. Виноградова, С. П. Об-норського та інших учених багато в чому

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11