Лінгвістичний аналіз художнього тексту

його виникнення, а згодом – сприймання й розуміння психічними чинниками, що відображено у дефініції: “Ідея художнього твору – емоційно-інтелектуальна, пафосна спрямованість художнього твору, яка приблизно може бути охарактеризована як провідна думка, ядро задуму автора. . . Ідея в сфері справжньої художньої творчості на жодному з етапів творчого процесу не існує поза яскравими уявленнями, почуттєвими враженнями, емоційним збудженням, які є складниками творчої уяви митця, де твір постає, формується й оформлюється”.

Отже, професійна готовність учителя початкових класів обов’язково має включати уміння системної роботи над художнім текстом відповідно до його специфіки як витвору мистецтва та особливостей сприймання відповідною категорією читачів.

Визначальні для аналізу художнього тексту методичні положення:

– з’ясування ідейно-тематичної основи твору, його образів, сюжетної лінії, композиції та виражальних засобів максимально служить для загального розвитку особистості учнів, забезпечує розвиток мовлення (збагачення й активізацію словника, розвиток зв’язного мовлення);

– художній текст служить зразком стилю, жанру, типу мовлення, способів компонування художньої інформації (змістово-фактуального матеріалу);

– опора на життєвий досвід школярів виступає основою усвідомленого сприймання змісту твору й необхідною умовою його правильного аналізу;

– аналіз тексту повинен пробуджувати думку, почуття, спонукати потребу висловитися, співставити свій життєвий досвід із тими фактами, які представив автор.

Зважаючи на це, при підготовці вчителів початкових класів передбачений курс “Лінгвістика тексту”, який має на меті сформувати у майбутніх педагогів уміння аналізувати художній текст, враховуючи мовні і позамовні фактори у його структурі, а також можливості емоційно-естетичного впливу на читача молодшого шкільного віку. Названий навчальний курс включає теорію та дидактичні можливості лінгвістики тексту й лінгвістичного аналізу художнього тексту.

Лінгвістика тексту – напрям лінгвістичних досліджень, об’єктом яких є правила побудови зв’язного тексту і його смислові категорії. Вона займається з’ясуванням глибинних смислів, які містяться в певному тексті. При цьому врахування принципу використання мовних одиниць (включаючи і невикористання певних категорій чи окремих способів їх вираження) допомагає визначити подеколи приховані від літературознавчого або стилістичного аналізу смислові лінії і підтеми. Лінгвістика тексту вивчає мотивацію вибору однієї мовної форми з двох можливих. Цим вона відрізняється від граматики, яка вказує на одну можливу форму, від стилістики, яка визначає одиницю, яка найбільше підходить для даного стилю чи контексту, від риторики, яка шукає оптимальну форму переконання тощо.

Література

1. Гальперин И. Р. Текст как объект лингвистического исследования. – М. : Наука, 1981. – 140с.

2. Ковалик І. І. , Мацько Л. І. , Плющ М. Я. Методика лінгвістичного аналізу художнього тексту. – К. : Вища школа, 1984. – 120с.

3. Купина Н. А

Лингвистический анализ художественного текста. – М. : Просвещение, 1980. – 77с.

4. Кухаренко В. А. Интерпретация текста. – М. : Просвещение, 1988. – 192с.

5. Мельничайко В. Я. Лінгвістика тексту в шкільному курсі української мови. – К. : Рад. школа, 1986. – 168с.

6. Пентилюк М. І. Культура мови і стилістика. – К. : Вежа, 1994. – 238с.

7. Тураева З. Я. Лингвистика текста. – М. : Просвещение, 1986. – 126с.

1 2

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні