Маркетингова діяльність і формування програми випуску продукції (надання послуг)

План

1. Функції, принципи і концепції  маркетингу.  

2. Стратегія і тактика маркетингу.  

3. Особливості визначення суспільного попиту на окремі види продукції 

3. Складання виробничої програми підприємства.  

4. Ресурсне обґрунтування виробничої програми.  


1. Функції, принципи і концепції  маркетингу

Маркетинг — це виробничо-комерційна діяльність підприємства, спрямована на виявлення та задоволення потреб у його продукції (послугах) через продаж її на ринку з метою одержання прибутку. Маркетинг як різновид діяльності необхідної за умов ринкової економіки, виконує такі функції:

– вивчення ринку, його структуризація (сегментування), аналіз і прогнозування попиту;

– вибір сегментів ринку, прийнятних для підприємства;

– визначення номенклатури та асортименту продукції для ринку;

– розробка стратегії виходу на ринок і реакції на дії конкурентів;

– реклама, збут та його стимулювання;

– політика ціноутворення

Об’єктом маркетингу є комплекс «потреби — товар — ціна — реклама — збут». Центральне місце в цьому комплексі належить товару, — тобто всьому такому, що продається з метою задоволення певних потреб (продукція, послуги, ресурси, ідеї тощо).

У широкому розумінні маркетинг — це не просто різновид діяльності, а ринкова концепція управління виробництвом, коли принципова ідея — задоволення потреб через ринок — стає засадною для всіх підрозділів підприємства (проектно-конструкторських, технолого-виробничих, фінансово-комерційних). Це означає, що маркетинг інтегрує всі фази підприємницької діяльності й підпорядковує їх інтересам підприємства на ринку. Маркетинг виробництво продукції цілком узалежнює від попиту на неї (від можливості її продати). За умов науково-технічного прогресу й конкурентної боротьби для виживання та успішної роботи кожне підприємство мусить мати розвинуту систему маркетингу, відповідну стратегію й тактику вирішення маркетингових завдань.

Маркетинг підприємства ґрунтується на таких принципах:

– орієнтація усіх сфер діяльності підприємства на задоволення потреб покупців із метою продажу продукції одержання прибутку;

– цілеспрямований та активний вплив на попит, його розвиток;

– гнучке реагування виробництва на зміну потреб і попиту покупців, оперативне пристосування до цих змін;

– використання ціноутворення як механізму реагування і впливу на кон’юнктуру ринку;

– вибір ефективних форм і методів доставки, реклами та продажу продукції;

– підтримування творчої атмосфери серед працівників, причетних до маркетингової діяльності, заохочення їхньої активності (ініціативи) щодо прийняття маркетингових рішень.

У своєму розвитку маркетинг зазнав помітної еволюції, етапи якої можна охарактеризувати через зміну його концепцій. Концепція маркетингу — це загальний підхід підприємства до досягнення своєї мети на ринку. Відомі п’ять концепцій маркетингу: виробнича, продуктова, комерційна, індивідуального маркетингу, соціального маркетингу.

Виробнича концепція передбачає спрямування головних зусиль підприємства на вдосконалення виробництва й мобілізацію внутрішніх резервів із метою розширення обсягу виготовлення продукції та зниження її собівартості. Вона є типовою за умов незадоволеного попиту, що відповідає передусім низькому рівню розвитку ринкових відносин.

1 2 3 4 5 6

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні