Матеріали пед.практики

стосується нафто­продуктів і природного газу, що використовуються на ТЕС, то в них питома теплота згоряння вища, а видобуток дешевший, ніж у вугіл­ля, для них характерна мала зольність, легко й зручно зберіга­ються у разі дотримання правил техніки безпеки. Природний газ взагалі не вимагає переробки, ви­користовується відразу, є екологіч­но чистим паливом. Я вважаю, що за цими показниками теплоенер­гетика ще довгий час займатиме провідне становище.

 

Кореспондент журналу «Економі­ка й бізнес». Ще Д. І. Менделєєв стверджував, що спалювати нафту — це ніби палити в печі асигнаціями. А Ви доводите, що це вигідно?

 

Технолог ТЕС. Насправді нафта в чистому вигляді на ТЕС не ви­користовується, в основному це залишковий продукт її перероб­ки — мазут,, що дає змогу утилізу­вати нафту без залишку, що еко­номічно вигідно.

 

Еколог 1. Я можу навести ар­гументи, які перекреслять усі плю­си теплоенергетики, названі ша­новним фахівцем, тому що робо­та ТЕС супроводжується екологіч­ними негараздами. По-перше, будь-яке спалювання веде до ви­сокого споживання кисню і, з іншого боку, до виділення вугле­кислого газу в такій кількості, що викликає так званий «парниковий ефект», а це призводить до потеп­ління клімату, наслідки якого ми останнім часом відчуваємо все більше й більше.

Друга проблема — це засмічен­ня навколишнього середовища, причому неоднозначне: при зго­рянні, крім теплового забруднен­ня середовища, іде хімічне забруд­нення повітря оксидами сірки, азоту, фтористими сполуками, твердими частками попелу.

 

Еколог 2. Я підтримую свого колегу і продовжу. Стічні води ТЕС також забруднені, що впли­ває на живий світ водойм та якість питної води. До того ж вода не завжди охолоджується, що при­зводить до цвітіння й заростання водойм. Ще більша небезпека в тому, що зола з ТЕС радіоактив­на. Не будемо забувати й те, що видобуток палива вимагає розмі­щення відходів, а транспортуван­ня нафтопродуктів небезпечне через аварії. І, нарешті, нагадаю, що всі ці види палива вогне- і вибухонебезпечні

Отже, викорис­тання теплоенергетики повинне бути зведене до мінімуму.

 

Ведучий з України. З нами на зв'язок виходить Берлін. Ми слу­хаємо їхню думку.

 

Ведучий з Німеччини. Wegen der in den letzten Jahrzehnten rasch zunehmenden Belastung der Umwelt bei der Erzeugung und dem Verbrauch von Energie mub in Zukunft starker als bisher auf eine sparsame und rationelle Erzeugung und Verwendung von Energie geachtet werden. Die deutsche Energiewirtschaft und die Verbraucher haben bereits erhebliche Fortschritte zur Energieeinsparung und zu einem umweltschonenden Ener­gieverbrauch erzielt. In vielen Bereichen des energiebezogenen Umweltschutzes nimmt Deutschland eine internationalle Spitzenstellung ein.

 

Перекладач. З огляду на швид­ке забруднення довкілля під час виробництва та використання енергії в майбутньому необхідно звертати більшу увагу на ощад­ливість та раціональність. Німець­ка енергетика досягла значного прогресу на шляху до економії енергії та нешкідливого її спо­живання. Німеччина посідає про­відне міжнародне становище в багатьох сферах охорони довкіл­ля, які пов'язані з енергетикою.

 

Еколог з Німеччини. Nach Auffassung der Bundesregierung ist die weitere Nutzung der Kernenergie verantwortbar, solange keine anderen vergleichbar versorgungssicheren, umweltfreundlichen und preisgü­nstigen Energieträger zur Verfugung stehen. Dabei ist vor allem auch der Aspekt der CO2-Reduzierong hervor­zuheben. Der Einsatz der Kernenergie bei der Stromerzeugung hat im Jahr 1996 einen СО2-АusstoЯ von bis zu 150 Millionen Tonnen vermieden. Bei Nutzung der Kernenergie gilt unverandert das Prinzip des Vorranges der Sicherheit vor der Wirtschaft­lichkeit. Die Kernreaktoren in der Bundesrepublik Deutschland haben einen weltweit anerkannten hohen Sicherheitsstandart.

 

Перекладач. На думку феде­рального уряду,

1 2 3 4 5 6 7 8 9