Матеріали пед.практики

використання атомної енергії прийнятне до того часу, поки не буде знайдено інші порівняно надійні щодо постачан­ня, екологічно чисті й дешеві енергоносії. При цьому слід на­самперед відзначити зменшення викидів у атмосферу СО2. Завдя­ки використанню атомної енергії 1996 р. вдалося уникнути викидів у атмосферу 150 млн т СО2. У за­стосуванні атомної енергії незмінно повинен діяти принцип переваги безпеки над економіч­ністю. Ядерні реактори, які експ­луатуються у ФРН, мають все­світньо визнаний високий стан­дарт безпеки.

 

Ведучий з України (ознайом­лює з таблицею «Запаси палива»). За даними економістів, запасів органічного палива ви­стачить приблизно на 150 років. І якщо вугілля залишилося на 425 років, то нафти й газу — зовсім мало, їх використовують ширше ніж вугілля (відповідно на 35 й 50 років).

Однак ми маємо можливість застосовувати інший вид енерге­тичних ресурсів, дешевший і відносно невичерпний — воду. Шановні фахівці з гідроенергети­ки, вам слово.

 

Технолог ГЕС. Електроенергія від гідроелектростанцій дешева, ГЕС прості в експлуатації, гідроресурси лежать на поверхні, їх не потрібно добувати й переробляти, вони не дають шкідливих відходів і викидів у атмосферу, тому гідроенергетика в майбутньому буде незаперечним лідером серед ресурсів.

 

Еколог 3. Вказавши плюси ГЕС, Ви забули про те, що для їх будівництва необхідне затоплен­ня величезних територій, з яких найчастіше доводиться виселяти людей, втрачаються посівні площі. Затоплення несприятливо впливає і на рельєф узбережжя річок, та й усі ріки, які можна було викорис­тати під будівництво ГЕС, прак­тично вже освоєні.

 

Кореспондент журналу «Приро­да й людина». Я чув, що ще однією проблемою ГЕС є так звана «на­ведена сейсмічність». Що це таке?

 

Сейсмолог. Справді, існує гіпо­теза, відповідно до якої додатко­ва напруга, створювана вагою води й вагою греблі, здатна пору­шувати рівновагу стану земної кори в районі ГЕС. Тому, з огля­ду на це, під час їх будівництва у сейсмічно небезпечних районах завжди робиться розрахунок на міцність гребель при землетрусах до 8—9 балів.

Ведучий з України

Як бачимо, гідроенергетика теж має свої плю­си й мінуси.

А як справи в Німеччині? За­питання Берліну: Які джерела електростанцій переважають у вас, із чим це пов'язано?

 

Енергетик з Німеччини. Mit der Vereinigung Deutschlands hat die Braunkohle den ersten Platz unter den heimischen Energieträgern einge­nommen. Die grossten Braunko­hlevorkommen gibt es im Rheinland, im sbdlichen Brandenburg und in Sach'sen. Die Braunkohle war der wichtigste EneigietrAger. Die einseitig auf Braunkohle ausgerichtete Energiever­sorgung führte dort jedoch zu einer massiven Belastung der Umwelt.

Die Kernenergie hat auch 1996 mit einem Anteil von rund 34 Pozent einen substantiellen Beitrag zur Stromerzeugung der öffentlichen Kraftwerke geleistet.

 

Перекладач. Після об'єднання Німеччини серед вітчизняних енергоносіїв основне місце зайня­ло буре вугілля. Найбільші його поклади є в Рейнській області, Південному Бранденбурзі та Сак­сонії. Буре вугілля було найваж­ливішим джерелом енергії, проте енергопостачання, орієнтоване лише на буре вугілля, завдало значної шкоди навколишньому середовищу.

Частка атомної електроенергії та­кож вагома і становила у 19% р. 34%.

 

Ведучий з України. Сьогодні на земній кулі більше 300 АЕС, що дають людям потрібну енергію, причому, енергію справді дешеву. Однак є багато людей, які вислов­люються проти атомної енергети­ки, їх стало ще більше після аварії, на Чорнобильській АЕС. Прига­даймо ту страшну трагедію.

 

Монтаж «Чорнобильський слід»

(Звучить трагічна мелодія. )

Чорнобильський дзвін ударив 26 квітня 1986 року, уночі, о 1-й год 23 хв. Його почули люди всієї планетн-. -Він знудить і сьогодні:

Чорнобиль. Чорнобиль. Почуй же ці

1 2 3 4 5 6 7 8 9