Матеріали пед.практики

можуть сказати фахівці з енергії гарячих джерел?

 

Технолог ГТЕС. Геотермальна енергія порівняно нова, вона при­в'язана до місцевості й немасштабна. Використання енергії гаря­чих джерел добре налагоджено в маленькій Ісландії. Гарячі джере­ла — невичерпні й енергоємні, тільки у верхньому трикілометро­вому приземному шарі кількість теплової енергії еквівалентна при­близно 300 млрд т вугілля. Цей вид енергії не залежить від часу доби й сезонів року. Можливо, у май­бутньому вона буде використову­ватися ширше.

 

Еколог 6. Добре, що ця енергія немасштабна, тому що наслідки її використання небезпечні, адже відпрацьована гаряча вода нікуди не повертається, а скидається на­зад, що може призвести до повені, забруднення грунту й поверхневих

вод токсичними сполуками фе­нолів, аміаку, важкими металами.

 

Ведучий з України. На жаль, і тут є свої проблеми. Можливо, нас по­радують фахівці з геліоенергетики?

 

Технолог СЕС. Відразу скажу, що потужних сонячних електро­станцій немає, в основному це не­великі установки, які вловлюють і перетворюють енергію Сонця. Найбільш оптимальне їх викорис­тання —- у тих районах, де Сонце світить цілорічно.

Такі установи дорогі, але вони швидко скуповуються, адже немає ніякого забруднення, а енергетич­ний ресурс — невичерпний. Уже існують цілі міста, висотні будин­ки яких одержують електроенер­гію й опалення від сонячних ба­тарей, встановлених на дахах (на­приклад: у Бразилії, Каліфорнії й навіть Північній Швеції). Нам здається, що використання соняч­ної енергії має великі перспекти­ви, хоча ця енергія й залежить від часу доби й сезонів року.

 

Еколог 7. Ми хочемо сказати, що Сонце — справді чисте джере­ло енергії, але за умови, що по­тужність цих установок мінімаль­на, тобто ККД не повинен пере­вищувати 10%, (ККД в 90% при­зведе до вилучення сонячної енергії, а, отже, до локального зни­ження температури й конденсації пари у районі сонячної станції).

 

Ведучий з України. Сонце дарує життя й. . . енергію

Отже, сьогодні ми розглянули традиційні і нетрадиційні види енергії. Можна сказати, що людст­во змушене свідомо йти на якісь «жертви», адже відмовитися від енергії ми не можемо — занадто багато витрат і дуже великі потре­би. Які ж перспективи? Спочатку дамо слово Німеччині.

 

Ведучий з Німеччини. Die Energopolitik Deutschlands hat folgende Schwerpunkte:

• Eine marktwirtschaftliche Politik, um eine zugleich sichere, umweit- und ressourcenschonende Energieversorgung zu sichern;

• Stein- und Braunkohle sollen auch in Zukunft helfen, die deutsche Energieversorgung zu sichern;

• Nach Auffassung der Bun­desregierung ist die weitere Nutzung der Kernenergie verantwortbar, solange keine anderen vergleichbar versorgungssicheren, Energieträger zur Verfugung stehen.

 

Перекладач. Основні напрямки енергетичної політики Німеччини:

• забезпечення дбайливого ставлення до навколишнього се­редовища в процесі енергопоста­чання;

• кам'яне і буре вугілля будуть і надалі використовуватися для забезпечення Німеччини енергією;

• на думку федерального уря­ду, використання атомної енергії прийнятне до того часу, поки не буде знайдено інших енергоносіїв.

 

Експерт-енергетик. У най­ближче майбутнє атомні станції є опорою енергетичного госпо­дарства України. Альтернативи цьому виду енергії немає. Відмо­витися від атомної енергетики оз­начає негайно побудувати 10 но­вих найбільших ТЕС.

 

Ведучий з України. А закінчити наш телеміст я хочу словами ака­деміка Ж. І. Алфьорова: «. . . людство прагнуло одержати у своє розпо­рядження таке джерело енергії, яке б не зникало із часом, було би безпечним і зручним». Ми віримо, що людство без енергії не залишиться, на зміну прийдуть альтернативні джерела.

До побачення, Берлін, спасибі за діалог. Наш телеміст закінчує свою роботу, ми дякуємо всім учасникам, гостям і глядачам.

 

 

Тема. Найпростіші водойм і ґрунтів. Їхнє значення в природі й житті людини

Навчально-виховна мета: Ознайомити учнів

1 2 3 4 5 6 7 8 9