Матеріали пед.практики

з розмаїтістю морських і прісноводних найпростіших, а також з най­простішими, що живуть у ґрунті; обговорити їхнє значення в природі й житті людини.

Розвиваюча мета: На основі різних завдань розвинути вміння правильно робити висновки.

Тип уроку: Комбінований урок.

Методи навчання: Інформаційно-рецептивні (словесні)

Література: 1. „Біологія” Мусієнко М. М. Київ, Генеза, 2002.

2. „Біологія” під ред. В. А. Мотузкою. – К. , 2000.

Обладнання й матеріали: мікроскопи, постійні мікропрепарати найпро­стіших, таблиця «Найпростіші», підручники.

Базові поняття й терміни уроку: гетеротрофне живлення, автотрофне живлення, життєвий цикл, статеві клітини, зигота, планк­тони, бентос, колонія, симбіоз, симбіонти.

ХІД УРОКУ

І. Організаційна частина:

1) Привітання, перевірка присутніх.

2) Позитивна установка на навчальну діяльність.

 

ІІ. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності учнів

Питання до учнів

Які органели регулюють процеси в клітинах найпростіших?

Як пересуваються найпростіші?

Які бувають вакуолі?

Навіщо вони потрібні в клітині?

Навіщо потрібне інцистування?

Повідомлення учнів

Вільноживучі найпростіші.

 

ІII. Вивчення нового матеріалу Розповідь з одночасним заповненням таблиці

Найпростіші

Особливості будови

Життєдіяльність

 

Амеба про­тей

Одноклітинний організм із непостій­ною формою тіла, що пересувається з допомогою псевдоподій

Має від­носно великі розміри (0,2—0,5 мм). У клітині є скорочувальні вакуолі

Живе у водоймах зі стоячою водою й мулистим дном на по­верхні дна. У разі пересихання водойми інцистується

 

Евглена зелена

Одноклітинний організм із постій­ною формою тіла, що пересувається з допомогою джгутика. Має невеликі розміри (0,05—0,06 мм). У клітині є скорочувальні вакуолі. У цитоплаз­мі є хроматофори, що здійснюють фотосинтез

Живе у водоймах зі стоячою водою й мулистим дном у товщі води. У разі пересихання водо­йми інцистується. Для неї харак­терний змішаний тип живлення. На світлі вона живиться з допо­могою фотосинтезу, а в темря­ві — гетеротрофне, поглинаючи крізь мембрану клітини розчине­ні органічні речовини

 

Інфузорія-туфелька

Одноклітинний організм із постійною формою тіла, схожою на туфельку, що пересувається з допомогою війок. Має середні розміри (0,18-0,31 мм). У клітинці є скорочувальні вакуолі, клітинний рот і два ядра (вегетативне й генеративне)

Живе у водоймах зі стоячою водою й мулистим дном

 

Фораміні­фери

Одноклітинні організми, що мають за­хисну черепашку. У клітині немає ско­рочувальних вакуолей. Черепашка має численні пори й широкий отвір — устя. Пересування й живлення здійснюється з допомогою тонких псевдоподій. У клі­тинах може бути по кілька ядер

Живуть у морях і океанах. Типові представники бентосу. Життєвий цикл зазвичай протікає із чергу­ванням статевого й нестатевого розмноження (після низки поді­лів особина утворює дрібні статеві клітини, що зливаються попарно)

 

Радіолярії (променеви-ки)

Одноклітинні організми, що мають внутрішньоклітинний мінеральний скелет складної будови. У клітині немає скорочувальних вакуолей. Пе­ресування й живлення здійснюється

3 ДОПОМОГОЮ ТОНКИХ ПСЄВДОПОДІЙ

Живуть у морях і океанах. Типові представники планкто­нів. У їхній цитоплазмі часто живуть водорості, які є симбіон­тами променевиків

Вольвокс

Колоніальний організм, клітини якого мають постійну форму тіла, що пересувається з допомогою джгути­ків. Має відносно великі розміри (до 2 мм). У клітинах є скорочувальні вакуолі. У цитоплазмі е хроматофори, що здійснюють фотосинтез

Живе у водоймах зі стоячою водою й мулистим дном

1 2 3 4 5 6 7 8 9