Матеріали пед.практики

у товщі води      

Базові терміни

Планктон — сукупність організмів, що населяють товщу води й пасивно переносяться нею.

Бентос — сукупність організмів, що живуть у товщі й на поверхні дна во­дойм.

Симбіоз — тісне взаємовигідне співжиття різних живих організмів.

Колоніальні організми — організми, в яких особини дочірніх поколінь у ре­зультаті нестатевого розмноження залишаються з'єднаними з материнським організмом, утворюючи більш-менш складне угруповання — колонію.

 

IV. Узагальнення, систематизація й контроль знань і вмінь учнів

Питання до учнів

Чому скорочувальні вакуолі є звичайними для прісноводних найпрості­ших? (Тому що концентрація солей у клітині прісноводних значно вища, ніж у зовнішньому середовищі, клітині необхідно мати механізм, що видаляє над­лишки води, яка надходить із навколишнього середовища)

Яке значення для людини мають вільноживучі морські найпростіші? (Вони входять до складу харчових ланцюжків морських екосистем, беруть участь в утворенні осадових порід)

V. Домашнє завдання

Вивчити дану тему з підручника. Підготувати реферати на тему: „Історія досліджень одноклітинних організмів”. Розв’язати кросворд „Найпростіші”.

Розв'яжіть кросворд "Найпростіші"

По вертикалі:

1. Частина травного апарату туфельки.

2. Захворювання, яке спричиняється одним із видів амеб.

3. Тимчасова форма існування багатьох одноклітинних і багатоклітинних тварин, яка допомагає витримувати не­сприятливі умови.

7. Захворювання, яке зустрічається серед людей у півден­них країнах і спричиняється одним з найпростіших.

 

По горизонталі:

4. Частина тіла амеби, що перебуває в постійному русі, в якій відбуваються всі життєві процеси.

5. Вчений, який відкрив світ найпростіших.

6. Найпростіша тварина з класу Корененіжок.

8. Представник класу Джгутикових.

9. Представник класу Інфузорій

10. Органоїди пересування туфельки.

 


«Вступ», «Будова  і життєдіяльність тварин»

І Варіант

II Варіант

І рівень (початковий) 1-3 бали

1. Найменшою систематичною

1. Найбільшою систематичною

одиницею є:

одиницею є:

а) рід;

а) клас;

б) родина;

б) тип;

в) вид;

в) царство;

г) ряд.

г) ряд.

2. Найменшою структурною оди-

2. У живій природі виділяють всіх

ницею організму є:

царств:

а) клітина;

а) 5;

б) тканина;

6)4;

в) орган;

в) 2;

г) органоїд.

г)6

3) Тканина тваринного організму -

3. Тканина тваринного організму -

це:

це:

а) механічна;

а) провідна;

б) сполучна;

б) епітеліальна;

в) провідна

в) твірна;

г) твірна.

г) покривна.

4) Упорядкуванням різноманітнос-

4. Основи систематики запрова-

ті живих організмів займається

див вчений:

наука:

а) С. Навашин;

а) ботаніка;

б) В. Вернадський;

б) систематика;

в) К. Лінней;

в) зоологія;

г) Р. Гук.

г) екологія.

5. У тварин переважає спосіб

5. У тварин переважає тип жив-

розмноження:

лення:

а) статевий;

а) гетеротрофний;

б) нестатевий;

б) автотрофний;

в) вегетативний.

в) змішаний

6. Тварини відрізняються від рос-

6. Епітеліальна тканина виконує

лин тим, що мають:

функцію:

а) клітини;

а) транспортну;

б)статеве розмноження;

б) рухову;

в) гетеротрофне живлення;

в) опорну;

г) тканини.

г) захисну.

 

 

 

 


II рівень (середній) 4-6 балів

1. Познач правильне твердження

1 2 3 4 5 6 7 8 9