Механізм держави

План

1. Поняття і структура механізму держави.  

2. Поняття і ознаки державних органів.  

3. Види державних органів.  

4. Принципи організації і функціонування механізму держави.  

5. Державна служба.  

Список використаної літератури.  


1. Поняття і структура механізму держави

Механізм держави — це цілісна ієрархічна система всіх державних організацій, які практично здійснюють завдання та функції держави. Механізм є структурним та предметним втіленням держави, це її по­стійно функціонуюче вираження.

Між функціями держави і її механізмом існує прямий зв’язок. Ос­кільки механізм створюється для виконання функцій держави, саме їм у цьому зв’язку надається вирішальна роль. Будова механізму дер­жави залежить від того, які функції бере на себе держава

Структура механізму держави складається з державних органів, державних підприємств і державних установ. Цілісність державного механізму забезпечується єдиними принципами організації та діяль­ності державних органів, підприємств і установ, спільними цілями.

Між складовими елементами механізму держави існує ієрархічний зв’язок: різні органи та установи посідають неоднакове місце в дер­жавному механізмі. Лише органи держави наділяються владними повноваженнями, за допомогою яких відбувається управління спра­вами суспільства.

Державний орган — це складовий елемент механізму держави, який безпосередньо здійснює функції держави та наділений владни­ми повноваженнями. Державні органи взаємозв’язані відношеннями субординації. Система всіх державних органів складає апарат дер­жави.

Державні підприємства (підприємства державної форми власно­сті) засновуються для здійснення господарської діяльності з метою виробництва необхідної державі продукції, виконання різних робіт і надання різних послуг для задоволення потреб суспільства.

Державні установи — це державні організації, які здійснюють практичну діяльність з виконання функцій держави в різних сферах: соціальній, культурній, освітній, у сфері охорони здоров’я тощо.

Таким чином, державні підприємства та установи підпорядкову­ються державним органам та здійснюють відповідні функції держави у сфері виробничої діяльності (підприємства) або у сфері нематері­ального виробництва, виконують загальносоціальні функції в галузі економіки, освіти, охорони здоров’я, науки (установи). Державні ус­танови та підприємства, на відміну від державних органів, не є носі­ями державної влади.

У науковій і навчальній літературі державний механізм розгля­дається як сукупність різних державних органів, інших організацій (підприємств і установ), збройних сил, матеріальних засобів держав­ної влади, а державний апарат розглядається як система лише дер­жавних органів.

2. Поняття і ознаки державних органів

Державний орган являє собою відносно самостійну, структурно відособлену ланку державного апарату, створювану державою з ме­тою здійснення певного виду державної діяльності, наділену відпо­відною компетенцією, що спирається у процесі реалізації своїх по­вноважень на організаційну, матеріальну і примусову силу держави. У чому полягають основні специфічні ознаки органів держави?

• Вони здійснюють від імені держави її завдання і функції за допо­могою певного виду діяльності в певній галузі.

• Мають владні повноваження, чим і відрізняються від державних установ і підприємств. Наявність владних повноважень означає здатність державного органу встановлювати загальнообов’язкові правила поведінки — видавати нормативні акти або акти право- застосування та забезпечувати їх виконання.

• Мають певну

1 2 3 4

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні