Механізм правового регулювання

План

1. Поняття правового регулювання.  

2. Предмет і методи правового регулювання.  

3. Способи і типи правового регулювання.  

4. Стадії правового регулювання.  

5. Механізм правового регулювання та його структура.

Список використаної літератури.  


1. Поняття правового регулювання

Право є елементом системи соціального нормативного регулю­вання. Право виступає важливим засобом регулювання взаємин ін­дивідів, соціальних груп, всього суспільства в цілому, і воно само ви­ступає як соціальна цінність. Основним призначенням права є упо­рядкування і організація взаємин громадян, їхньої поведінки і, враховуючи їх індивідуальні потреби, спрямування діяльності членів суспільства в русло загальносоціальних інтересів.

Правове регулювання — це цілеспрямований вплив права на су­спільні відносини і поведінку осіб з метою їх впорядкування за допомо­гою системи спеціальних юридичних засобів

Право — багатогранне явище, покликане регулювати суспільні відносини. Його можна розглядати з різних боків: як культурне яви­ще, як засіб (інструмент) для вирішення практично значущих завдань суспільства. Такий підхід в юридичній науці називається інструмен­тальним, у рамках якого і досліджуються правові засоби.

У теорії права під правовими засобами розуміють інституційні явища правової дійсності, що втілюють регулятивну силу права. У загальному виді правові засоби — це правові інститути, за допомо­гою яких задовольняються інтереси суб’єктів права, забезпечується досягнення соціально корисних цілей, основною з яких є упорядку­вання суспільних відносин. Як правові засоби виступають норми права, правозастосовчі акти, договори, юридичні факти, суб’єктивні права, юридичні обов’язки.

Але право не тільки регулює суспільні відносини, воно ще й впли­ває на них не тільки за допомогою норм права, а й інших правових явищ — правосвідомості, правової культури, правових принципів, правотворчості. У цьому значенні, окрім функції регулювання, пра­во ще справляє інформаційний вплив (право як різновид норматив­ної інформації), ціннісно-орієнтувальний тощо.

Інформаційно-психологічний вплив права характеризується впли­вом правової інформації на мотиви суб’єктів. Тут можна виділити два основних юридичних засоби — правові стимули й обмеження, що синтезують у собі інформаційні і психологічні закономірності. Під стимулом у широкому розумінні слова мають на увазі спону­кальний фактор, під обмеженням — стримуючий.

Виховний вплив полягає в загально-ідеологічному впливі всієї пра­вової дійсності на внутрішній світ суб’єкта, на формування в людей ціннісних уявлень, на правове виховання особистості.

Соціальний вплив заснований на системі економічних, політич­них, моральних факторів, що утворюють загально-соціальне середо­вище дії права.

2. Предмет і методи правового регулювання

Предмет правового регулювання — це суспільні відносини, на які звернено правове регулювання. До сфери правового регулювання входять відносини, що:

• відображають як індивідуальні інтереси членів суспільства, так і загальні інтереси суспільства в цілому;

• реалізують взаємні інтереси всіх її учасників, кожний з яких йде на певний утиск своїх інтересів задля задоволення інтересів іншого;

• потребують дотримання певних правил поведінки, обов’язковість яких підкріплена силою держави.

Перерахованим ознакам відповідають такі три види суспільних відносин, як:

• відносини людей, пов’язані з обміном цінностями (як матеріаль­ними,

1 2 3 4 5

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні