Мережеві кабелі

оптоволоконнi кабелi практично по тих же каналах, що й коаксiальнi кабелi. При вiдповiднiй технологiї виготовлення оптоволоконного кабеля можна досягти того, що свiтло буде розповсюджуватися вздовж свiтловода i не випромiнюватися назовнi, навiть при скручуваннi кабеля. Поряд з високою швидкiстю передачi, оптоволоконний кабель є значно тоншим i легшим вiд звичайного. До переваг даного кабеля слiд вiднести також стiйкiсть до електронних перешкод, що дозволяє використовувати його поряд з джерелами сильних електромагнiтних полiв, наприклад, електрозварювальних апаратiв.

  Вартiсть оптоволоконного обладнання та його установка значно вища вартостi iнших видiв мережевого обладнання. В зв’язку з цим в даний час оптоволоконний кабель використовується в основному в мережах значної довжини, при наявностi великої кiлькостi електромагнiтних перешкод, а також при необхiдностi захисту вiд несанкцiонованого зчитування iнформацiї з середовища передачi.

 МОНТАЖ КАБЕЛЯ.

  Як вiдомо, збої в роботi середовища передачi призводять до повторної передачi iнформацiї, що, вiдповiдно, зменшує продуктивнiсть локальної мережi. Бiльше того, зiбрана без дотримання вiдповiдних технiчних умов кабельна мережа може призвести до втрати роботоздатностi всiєї мережi вцiлому.

  При виборi кабеля крiм електричних параметрiв необхiдно звернути увагу на фiзичнi параметри кабеля з точки зору зручностi та надiйностi монтажу. При iнших рiвних умовах бажано вибирати коаксiальний кабель з рiвною поверхнею i круглим перерiзом по всiй довжинi. З точки зору надiйностi перевагу слiд вiддавати кабелям з центральним багатожильним провiдником в порiвняннi з центральним одножильним провiдником. Крiм того, багатожильний кабель бiльш гнучкий, що робить його бiльш зручним при розводцi та монтажi.

  Особливу увагу при прокладцi кабеля слiд звернути на захист вiд зовнiшнiх негативних впливiв. Чим надiйнiше захищено кабель, тим далi i з бiльшою швидкiстю вiн зможе передавати iнформацiю.

  Слiд також звернути увагу на надiйне заземлення кабельної системи

Вiдсутнiсть або погане заземлення може призвести до збоїв або навiть до виходу з ладу комп’ютерної мережi.

ПРАВИЛА МОНТАЖУ КАБЕЛЬНОЇ ЧАСТИНИ ЛВС.

10 BaseT

 У 1990 році інститут IEEE випустив специфікацію 802. 3 для побудови мережі Ethernet на основі витої пари. 10 BaseT (10 – швидкість передачі 10 Мбіт \ з. , Base – узкополосная, Т – вита пара) – мережа Ethernet, яка для з'єднання комп'ютерів звичайно використовує неекрановану виту пару (UTP).          Більшість мереж цього типу будується у вигляді зірки, але за системою передачі сигналів є шиною, як і інші конфігурації Ethernet. Звичайно разветвитель мережі 10BaseT виступають як багатопортовий репітер. Кожний комп'ютер підключається до іншого кінця кабелю, сполученого з разветвителем, і використовує дві пари дротів: одну для прийому, іншу для передачі.

 Максимальна довжина сегменту 10BaseT – 100 м. Мінімальна довжина кабелю – 2,5 м. ЛВС 10BaseT може обслуговувати до 1024 комп'ютерів.

Для побудови мережі 10BaseT застосовують:

  • кабель категорії 3, 4 лив 5 UTP
  • з'єднувачі RJ – 45 на кінцях кабелю

 Відстань від робочої станції до розвітлювача не більше 100 м.

 10Base2

Відповідно до специфікації IEEE 802. 3 ця топологія називається 10Base2 (10 – швидкість передачі 10 Мбіт / з, Base – узкополосная передача, 2 – передача на відстань, приблизно в два рази перевищуюче 100 м (фактична відстань 185 м).

Мережа такого типу орієнтована на тонкий коаксіальний

1 2 3 4 5 6