Метод евристичного прогнозування

Метод евристичного прогнозування (МЕП)

Основна задача, що стоїть перед фахівцями по аналізу і проектуванню великих систем, в загальному випадку, як правило, полягає в знаходженні самих оптимальних способів створення більш ефективних систем - або знов проектованих, або що модернізуються. Складність рішення цієї задачі полягає перш за все в тому, що тут звичайно немає можливості знайти рішення чисто математичними методами, оскільки, як правило, не вдається точно визначити величини (функціонали), що підлягають оптимізації (экстрималізації) в математичному значенні. Це пов'язано не тільки з складністю опису функціонування великих систем, але і з такими принциповими видами, як, наприклад, специфіка цілей, для досягнення яких призначена система. По-перше, перед системою може стояти не одна мета, а набір їх, що зразу ж приводить до задачі векторної оптимізації. По-друге, набір цілей, поставлених перед системою, може містити в своєму складі чисто якісні цілі, що не підлягають кількісним вимірюванням, що практично реалізовуються. Це приводить, з одного боку, до проблеми оцінки ступеня досягнення якісної мети і, з іншою - до проблеми зрівняння важливості якісних і кількісних цілей і ступеня їх досягнення.

Аналогічна ситуація виникає і при оцінці наслідків передбачуваного способу досягнення поставленої мети. Вкажемо для прикладу, що ці наслідки можуть одночасно носити економічний, політичний, соціальний або який-небудь інший характер.

В цих умовах рішення системної задачі знаходиться за допомогою евристичних прийомів, що використовують вельми складний математичний апарат, і полягає у видачі обґрунтованих рекомендацій, достатніх для вироблення рішення.

Методом евристичного прогнозування називається метод отримання і спеціалізованої обробки прогнозних оцінок об'єкту шляхом систематизованого опиту висококваліфікованих фахівців (експертів) у вузькій області науки, техніки або виробництва

Прогнозні експертні оцінки відображають індивідуальну думку фахівця щодо перспектив розвитку його області і засновані на мобілізації професійного досвіду і інтуїції.

Метод евристичного прогнозування схожий з дельфійською технікою, колективною генерацією ідей і методом колективної експертної оцінки в тому значенні, що одним з елементів його є збір і обробка думок експертів, виказаних на основі професійного досвіду і інтуїції. Проте він відрізняється від вказаних методів більшою чіткістю теоретичних основ, способами формування анкет і таблиць, порядком роботи з експертами і алгоритмом обробки одержаної інформації. Евристичним даний метод названий у зв'язку з однорідністю форм розумової діяльності експерта при рішенні наукової проблеми і при оцінці перспектив розвитку об'єкту прогнозування, а також у зв'язку з використовуванням експертами специфічних прийомів, що приводять до правдоподібних висновків. [6]

Призначення методу евристичного прогнозування - виявлення об’ективізованого уявлення про перспективи розвитку вузької області науки і техніки на основі систематизованої обробки прогнозних оцінок репрезентативної групи експертів.

Область вживання МЕП - науково-технічні об'єкти і проблеми, розвиток яких або повністю, або частково не піддається формалізації, тобто для яких важко розробляти адекватну модель. Наприклад, елементно-технологічна база ЕЦВМ.

В основі методу лежать три теоретичні допущення:

1) існування у експерта психологічної установки на майбутнє, сформульованої на основі професійного досвіду і інтуїції, і можливості її екстеріоризації;

2) тотожності процесу евристичного прогнозування і процесу рішення наукової проблеми з однотипністю одержуваного знання у формі евристичних правдоподібних висновків, що вимагають верифікації;

3) можливості адекватного відображення тенденції розвитку об'єкту прогнозування у вигляді системи прогнозних моделей, що синтезуються з прогнозних експертних оцінок.

Ці допущення реалізуються в методі евристичного прогнозування шляхом системи прийомів роботи з експертами, способами оцінок і синтезу прогнозних моделей.

Як початкові документи при роботі по методу евристичного

1 2

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні