Методи покращення екологічної ситуації у сільських поселеннях

Методи покращення екологічної ситуації у сільських поселеннях

В останні десятиліття стала актуальною проб­лема екології і у сільських поселеннях, у державі проведені значні дослі­дження з охорони й оздоровлення навколишнього середовища міських насе­лених пунктів, але спеціальних наукових розробок з екологічних проблем сільських поселень на цей час не достатньо. Не однакова екологічна ситуація у сільських поселеннях різних категорій та груп і залежить вона від їх фун­кціонального типу, мережі соціально-побутових закладів темпів агропромис­лового розвитку, ступеня добробуту, розвитку комунального господарства, також зумовлена і природнокліматичними особливостями.

Проблема охорони й раціонального використання природних ресурсів у сільських поселеннях різ­них категорій має певні аспекти. Шляхи і методи її розв'язання визначаються соціальною спрямованістю, економічними можливостями, функціональною відповідністю, санітарно-гігієнічними оптимальними умовами. На сьогодні із зазначеного питання є багато неурегульованих моментів щодо охорони сільсь­кого довкілля, ігнорування яких може призвести до небажаних наслідків.

В останні десятиліття стала актуальною проб­лема екології і у сільських поселеннях, у державі проведені значні дослі­дження з охорони й оздоровлення навколишнього середовища міських насе­лених пунктів, але спеціальних наукових розробок з екологічних проблем сільських поселень на теперішній час не достатньо. Не однакова екологічна ситуація у сільських поселеннях різних категорій та груп і залежить вона від їх функціонального типу, мережі соціально-побутових закладів темпів агроп­ромислового розвитку, ступеня добробуту, розвитку комунального господар­ства, також зумовлена і природнокліматичними особливостями.

Проблема екології у сіль­ських поселеннях стає дедалі більш важливою, хоча на державному рівні і здійснено значну кількість заходів щодо охорони та оздоровлення навко­лишнього середовища населених пунктів, їх явною мірою не достатньо.

Так, у сільському розселенні головна матеріальна галузь - сільське господарство. Від рівня економіки останнього залежить і розвиток села, упо­рядкованість сільських поселень, закріплення населення, вирішення багатьох соціальних проблем. А тому у практиці охорони навколишнього середовища одне з важливих місць відводиться бережливому ставленню до землі - голов­ного засобу виробництва у сільському господарстві [1, с. 298].

Природно-ресурсний потенціал сільського господарства України охоплює 41,84 млн

га сільськогосподарських угідь (69,3 % території Укра­їни), з яких 33,19 млн. га ріллі (55 %) та 7,63 млн. га природних кормових угідь - сіножатей і пасовищ (12,6 %). У сільськогосподарському виробництві широко використовується понад 10,9 млрд. м води, або 36,4 % її загального споживання. На одного мешканця припадає 0,82 га сільськогосподарських угідь, у тому числі 0,65 га ріллі, тоді як у середньому по Європі ці показники становлять 0,44 і 0,25 га відповідно. Розораність сільськогосподарських угідь перевищує 88 %. До обробітку залучені малопродуктивні угіддя, включаючи прируслові лука і пасовища та схилові землі. Якщо Україна в Європі займає 5,7 % території, то її сільськогосподарські угіддя - 18,9 %, а рілля - 26,9 %. Ефективність використання земель в Україні значно нижча, ніж у середньому по Європі [2, с. 248; 3, с. 95].

Зазначені фактичні дані свідчать, що на сьогодні земельний фонд дер­жави практично повністю залучений у народногосподарський обіг, а земельні ресурси характеризуються високим рівнем сільськогосподарського освоєння, інтенсивним використанням сільськогосподарських угідь. Погіршення еколо­гічного стану сільських поселень пов'язане з багатьма причинами: а) безгос­подарне ставлення до землі, помилкова стратегія максимального залучення земель до обробітку; б) тривала відсутність реального власника; в) недоско­налі техніка і технологія обробітку землі та виробництва сільськогосподарсь­кої продукції; недотримання науково обґрунтованих систем ведення земле­робства; г) низький науково-технічний рівень проектування, будівництва та експлуатації меліоративних систем; д)

1 2 3 4

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні