Методи управління соціально-масовими процесами

Методом управління соціально-масовими процесами є, наприклад, регулювання руху кадрів, планова підготовка і розподіл кадрів, закріплення кадрів, підвищення престижу професій та ін.

До методів управління колективами, органами, групами, внутрішньогрупових явищами і процесами відносяться соціальне планування розвитку колективу, методи підвищення соціальної і групової активності, спадкоємність славних традицій та ін. Сприятливий соціально-психологічний клімат, творча активність працівників формуються в колективі за допомогою таких соціальних методів, як пропаганда і впровадження позитивного досвіду, новаторство, наставництво та ін.

До соціологічних методів управління індивідуально-особистісною поведінкою відносяться: створення сприятливих умов праці для працівників (оптимальна ступінь завантаженості, ритмічність, наявність елементів творчості в праці тощо); формування оптимальної системи управління (організаційної структури, видів контролю, наявність відповідних посадових інструкцій та ін. ); належна постановка виховної роботи, створення сприятливого психологічного клімату в колективі; сформовані традиції та ін.  Начальник організації, поряд з високою вимогливістю до підлеглих, зобов'язаний: створювати необхідні умови для праці, відпочинку і підвищення кваліфікації підлеглих; виховувати у підлеглих почуття відповідальності за виконання службових обов'язків; забезпечувати гласність і об'єктивність в оцінці службової діяльності підлеглих; поважати честь і гідність підлеглих; не допускати протекціонізму в роботі з особовим складом, переслідування співробітників органів внутрішніх справ за мотивами особистого характеру або за критику недоліків у діяльності.

Застосування соціологічних методів управління може бути ефективним тільки в тому випадку, коли є повна і достовірна інформація про процеси, які відбуваються у колективі. Важливо знати склад колективу органу, інтереси, схильності і вчинки працівників, причини багатьох явищ, мотиви поведінки, позитивні і негативні тенденції в розвитку колективу.

Вивчення колективу проводиться за допомогою збору та аналізу соціальної інформації, яка являє собою сукупність відомостей про склад, потреби та інтереси працівників, характер взаємин, сприйнятливості форм і методів стимулювання активності в колективі органу (підрозділу). Збір інформації проводиться за допомогою соціологічних досліджень

При проведенні соціологічних досліджень використовується певний набір технічних засобів і прийомів, форм збору та обробки соціальної інформації про той чи інший колектив - об'єкт управління. Такими прийомами є: інтерв'ювання, анкетування, вивчення документів (планів роботи, особистих планів співробітників, протоколи нарад і зборів, особистих справ, листів і пропозицій громадян, періодичної преси та ін), спостереження; самоспостереження, експерименти і деякі інші.

Інформація, отримана в ході соціологічного дослідження, може бути використана для виявлення ступеня впливу того чи іншого соціального фактора на діяльність колективу органу або його різних підрозділів і груп. На основі інформації можуть бути зроблені висновки і внесені пропозиції про зміни практики управління.

На основі результатів соціологічних досліджень розробляються і застосовуються також методи соціального регулювання, нормування та морального стимулювання. Методи соціального регулювання використовуються для упорядкування відносин у колективі. До них відносяться: методи підвищення соціально-службової активності (обмін досвідом, почин, критика, самокритика, агітація, пропаганда, змагання); методи соціальної наступності (урочисті збори, вечори, вшанування ветеранів, наради передових працівників за професією та ін. ) До методів соціального регулювання і нормування відносяться методи, які покликані закріплювати і розвивати відносини, відповідні системі управління. Це - встановлення моральних та інших норм. Методи морального стимулювання використовуються для заохочення колективів органів, груп, окремих працівників, що досягли високих показників у роботі.

Соціальна інформація, як відомо, служить

1 2

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні