Методичні рекомендації щодо викладання курсів шкільної географії за оновленими програмами

План

План.  

6 клас – курс «Загальна географія» (70 годин) 

7 клас – «Географія материків і океанів» (70 годин) 

Курс «Географія України» (8-9 клас) 

Курс «Фізична географія України» (52 години, 1,5 год/тиждень).  

Курс «Економічна і соціальна географія України » (52 години, 1,5 год/тиждень) 

Курс «Економічна та соціальна географія світу» 10 клас (35 годин) 


Методичні рекомендації щодо викладання курсів шкільної географії за оновленими програмами

(Укладено відповідно до методичних рекомендацій МОН України у 2008-2009 і 2009-2010 н. р. )

Загальною метою шкільної географічної освіти є формування у школярів географічної картини світу. Цю мету можна розв'язати шляхом реалізації таких головних завдань:

  • Виховання національно свідомого громадянина, патріота, дбайливого господаря, грамотної , освіченої людини, гуманіста і природолюба;
  • Формування в учнів цілісного географічного образу Землі через розкриття регіональних та планетарних закономірностей і процесів а також осмислення єдності і вразливості природних об'єктів, залежності їх від дій людини;
  • Розвиток у школярів просторового мислення та вміння логічно викладати свої думки стосовно певних географічних об'єктів;
  • Обґрунтування доцільності наукового підходу до природокористування, єдності навколишнього середовища, людини та її діяльності;
  • Формування картографічної грамотності та культури;
  • Розкриття ролі географії у вирішенні економічних, екологічних і соціальних проблем суспільства;
  • Формування умінь практично застосовувати здобуті географічні знання, використовувати джерела географічної інформації, самостійно шукати, аналізувати та передавати її.

Таким чином, учні повинні оволодіти системою географічних знань та вмінь, можливостями їх застосування в житті. Необхідно орієнтувати школярів на здобуття фундаментальних знань та вмінь, які стануть основою практичного їх застосування. Важливо також звернути увагу на виховний потенціал предмету

Шкільна географія має значні виховні можливості у формуванні патріотизму, громадянської відповідальності, правової та геоекологічної свідомості, духовності та культури, толерантності, ініціативності, самостійності, комунікативної компетентності. Сьогодні уроки географії мають бути спрямовані на показ практичного значення цієї науки в житті людини, а одним з основних завдань фізичної та економічної географії є передбачення тих змін у природі, які можуть відбутися внаслідок стихійного лиха та нераціональної господарської діяльності людини.

Географія з 6 по 9 клас у 2009/10 навчальному році буде вивчатися за програмою ЗНЗ для 6-11 класів, затвердженою МОН України (видавництво «Перун», 2005, 2006 рр. ). Враховуючи рівень підготовки школярів, їх інтереси і нахили, профіль школи, вчитель може запропонувати власну логіку вивчення матеріалу з методичним обґрунтуванням доцільності внесених змін. Кількість годин, передбачених для вивчення тем, є орієнтовною і може змінюватися у межах визначених годин.

У свої роботі вчитель повинен керуватися Державними стандартами базової і повної загальної середньої освіти.

Для навчання рекомендується використовувати підручники, робочі зошити, зошити для практичних робіт, контурні карти, атласи, довідники, хрестоматії та посібники, що мають відповідний гриф МОН України.

Перед вчителями ставиться складне методичне завдання – поруч із оновленням змісту освітніх технологій, реалізовувати на практиці компетентісний підхід, тобто сформувати в учнів готовність використовувати засвоєні знання, уміння і способи діяльності для вирішення практичних

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні