Методика дослідження міжнародних відносин

РЕФЕРАТ

на тему:

«Методика дослідження міжнародних відносин»

  

Вступ

 Міжнародні відносини є одним із найскладніших об’єктів наукового пізнання. Із давніх-давен вони займали важливе місце в житті будь-якої держави, суспільства. Їх значення особливо зростає нині, коли усі держави вплетені в розгалужену мережу різноманітних взаємодій, що впливають на долю усього людства. Дослідження міжнародних відносин та їх історія набуває особливої ваги в умовах становлення незалежної України як самостійного суб’єкта міжнародної взаємодії. З найдавніших часів існування людства наука намагалася логічно тлумачити міжнародні відносини. Дослідники виходили з реальної потреби зрозуміти причини війни та миру, пояснити стан взаємовідносин між державами і народами. Вивчення міжнародних відносин потребує нових методологічних підходів, засобів, методів.

    На дослідження цих відносин сучасною історичною наукою суттєво вплинуло те, що протягом тривалого часу суспільствознавчі науки перебували під жорстким контролем тоталітарних режимів. Наукові праці повинні були відповідати обов’язковим на той час ідейно-політичним стандартам і бути узгодженими із цілями тогочасної пропаганди. Протягом радянського періоду вітчизняна історична наука фактично не розвивалася в умовах однієї політичної парадигми. Це, поза всяким сумнівом негативно позначилося на її розвитку і вплинуло на дослідження міжнародних відносин українськими вченими.

     Геополітичні зміни у світі та на європейському континенті на рубежі 1989-1990х рр. . вимагають нового теоретичного осмислення, відмови від усталених стереотипів і догм, пошуку нових методів дослідження історії міжнародних відносин. У 1990-х роках вивчення цих стосунків набуває актуальності у сучасній науці й перебуває в процесі теоретичної та концептуальної дискусії між істориками, політологами, соціологами та міжнародниками. Сьогодні ми переживаємо момент, коли усі старі уявлення повинні піддатися перегляду, особливо це стосується нашої держави.

    Справжній прорив у методології міжнародних відносин зробила сучасна західна міжнародно-політична наука. Центром у дослідженні проблем світової політики і МВ стали Сполучені Штати Америки. Міцні традиції мають також західноєвропейські держави, насамперед Франція, Німеччина, Велика Британія. Завдяки працям Г. Моргентау, ДЖ. Розенау, Р

Арона, А. Каменського, К. Дойча, Д. Зінгера, М. Каплана, С. Хоффмана та інших учених у суспільних науках міцно утвердився відносно самостійний напрям, який вивчає реалії міжнародного життя. Заслуговують на увагу і польські учені зокрема Й. Кукулка, Ч. Мойсєїч, В. Малєндовські, які приділяють значну увагу і методологічним дослідженням. А також російські та українські вчені, серед яких С. Віднянський, Л. Зашкільняк, О. Майборода, С. Троян та ін.

     У контексті даної проблеми важливе значення мають принципові зміни в методології української історичної думки. У переважній більшості сучасні дослідники, відмовившись від аксіом ортодоксального марксизму й одномірного класового підходу до вивчення історії, перейшли до позицій історичного плюралізму й аналізу минулого та сучасності на базі системного підходу. На сучасному етапі переважає тенденція до комплексного, всебічного вивчення історичних явищ і процесів, до спільного дослідження їх кількома науками, до комбінування їх пізнавальних можливостей. Тільки загальна методологія у поєднанні з міждисциплінарним підходом, який уможливлює всебічне висвітлення проблеми й орієнтує дослідників на пошук істини шляхом моделювання в рамках міждисциплінарних досліджень, можуть надати науковій праці характеру завершеного комплексного дослідження.

    Окрім того, в умовах трансформації суспільства перед ученими постало важливе завдання: змінити методологію історичної думки і зробити це так, щоб зацікавити населення його власною історією та підготувати до нових реалій суспільного життя. Ця проблема є актуальною на усьому постсоціалістичному просторі. Американський історик П. Вандич

1 2 3 4 5 6 7

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні