Методика вивчення будови слова і словотвору

зі словом малина не має).

Словотвірний аналіз тісно пов'язаний з морфемним, він базується на вмінні добирати спільнокореневі слова, будувати словотвірні ланцюжки. Для з'ясування способу творення слова треба зіставити його з найближчим попередником, тобто, по суті, зробити лише перший крок морфемного аналізу: дошкільник утворене від дошкільний за допомогою суфікса -ик. При тому правильність рішення доцільно перевірити тлумаченням слова: дошкільник — дитина дошкільного віку. Це застерігає від безпідставних зіставлень і, отже, помилок.

Аналізуючи творення слова, необхідно враховувати семантичні зв'язки, не піддаватися гіпнозові зовнішньої подібності. Дореволюційний, надхмарний виводяться не від слів революційний, хмарний, а від сполучень до революції, над хмарами. Отже, спосіб його утворення префіксально-суфіксальний. Цей висновок необхідно перенести і на ті слова, де семантична відмінність між безпрефіксним і префіксальним прикметником не настільки очевидна (дошевченківський і т. п. ).

Необхідно мати на увазі, що не завжди можна точно встановити спосіб утворення слова. Наприклад:

Причесати

причесатися:

чесатися

Таке явище в лінгвістиці називається подвійною мотивацією. Розгляд подібних прикладів програмок не передбачений, але іноді трапляються незаплановані ситуації, коли вчитель повинен сказати, що обидва способи пояснення однаково правомірні.

Список рекомендованої літератури:

1. Баринова Е. А. , Боженкоеа Л. Ф. , Лебедев В. Й. Методика русского языка. — М. , 1974. – 368с.

2. Бєляєв О. М. та ін. Вивчення української мови в 4 класі шкіл з російською мовою навчання. — К. , 1970.

3. Бєляєв О. М. та ін. Вивчення української мови в 5 класі шкіл з російською мовою навчання. — К. , 1974.

4. Блик О. П. Вивчення української мови в 4 класі шкіл з українською мовою навчання. — К. , 1971.

5. Блик О. П. Вивчення української мови в 5 класі. — К. , 1975.

6. Горпинич В. О. Будова слова і словотвір. — К. , 1977. – 142с.

7. Дмитровський Є. М. Методика викладання української мови в середній школі. — К-, 1965

8. Доленко М. Т. та ін. Вивчення української мови в четвертому класі,— К. , 1977.

9. Илютович К. С. О соотношении морфемного й словообразовательно-го анализа//Рус. яз. в школе. — 1974. — № 2. — С. 99-104. 10

10. Морфемний словник/Укл. Л. М. Полюга. — К. , 1983.

11. Нечай Д. Д. Вивчення складу слова в 3 класі. З досвіду роботи. — К. , 1965.

12. Плющ М. І. Словотворення та вивчення-його в школі. — К. , 1985. 13. Потиха 3. А. Дидактические принципи изучения словообразования в школе//Рус. яз. в школе. — 1972. —№ 5— С. 25-32.

14. Пронина Й. В. Изучение трудных слов с применением зтимологичес-кого анализа. — М. , 1964.

15. Симоненкова Л. В, Вивчення фонетики і морфології в умовах місцевих говорів. — К. , 1981.

16. Текучев А. В. Методика русского языка в средней школе. — М. , 1980. –504с.

1 2 3 4

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні