Михайло Грушевський в колі родинного середовища

Соціокультурне середовище належить до визначальних передумов станов­лення будь-якої особистості, зокрема знакових історичних постатей. Виняткову роль у цьому оточенні відіграє родинний шар, який становить особливий, само­бутній, почасти навіть інтимний світ буття. Саме в ньому формуються засадні світоглядні орієнтири, первинні моделі людської поведінки, персональні нахили та звички, коло життєвих зацікавлень і вподобань, а за великим рахунком - інди­відуальний профіль особистості. Отож родинне середовище є тією територією, своєрідною малою сценою, на якій людина випробовує власні творчі сили, робить перші кроки на тернистих дорогах великого життя. Недаремно родинне поход­ження та його впливи належать до неодмінної проблематики наукових, зокрема біоісторіографічних студій. Адже локальне середовище сімейного вогнища від­криває широкий діапазон для різноманітних дослідницьких інтерпретацій, ціка­вих спостережень та несподіваних узагальнень.

Загалом біографічний матеріал породжує чимало яскравих асоціацій та інтуї­тивних припущень, продукує конфронтацію нинішніх концептуальних рефлексій з фактографічною канвою тодішнього життя. Виняткове становище біографії як жанру на межі висвітлення життєпису та спадщини, приватного й офіційного, теорії і практики перетворює її на надзвичайно привабливу предметну галузь, яку розробляли та розробляють чимало дослідників з відмінними інтенціями, мотиваціями й світоглядними настановами.

До їхнього числа слід віднести й авторів зазначеної збірки наукових студій, хоч її складно ідентифікувати в межах якогось конкретного жанру, типу чи виду досліджень. У видовому плані ця праця має певні аналогії з біоісторіографією але є значно ширшою як у дисциплінарному, так і у проблемно-тематичному сенсі. Власне, вказана збірка сполучає елементи біоісторіографічних генеалогіч­них, джерелознавчих, архівознавчих досліджень з певними вкрапленнями доку­ментів та ілюстративних матеріалів, які об'єднані навколо вивчення родинної історії Грушевських і Оппокових.

Зауважимо, що автори прагнули щонайповніше відтворити родинне по­ходження М. С. Грушевського сімейний побут, фамільні зв'язки і традиції, врешті-решт зануритись у неповторну й таємничу атмосферу давноминулого життя старих українських родів. Утім, хронологічна та предметна локалізація цієї роботи не обмежується добою історика, а й включає і його пращурів, і нащадків

Первісний пошуковий орієнтир зазначених студій, за висловом Світлани Панькової, спирався на "задум зібрати відомості про найближчих родичів Михай­ла Грушевського згаданих ним у знаменитих «Споминах»" (с. 5). Вочевидь такий підхід спричинився до нагромадження розмаїтого фактографічного матеріалу, що не вкладався в певні предметні та видові межі.

Імовірно, що саме специфіка архівних та джерелознавчих пошуків, пов'я­заних з родинним оточенням М. С. Грушевського й спричинилася до своє­рідної архітектоніки цієї збірки. Вона складається з двох серій нарисів про походження та відомих представників Грушевських і Оппокових, біографіч­них покажчиків, укладених за абеткою у вигляді словникових гасел, генеало­гічних схем, які доповнюють основний текст і водночас є першорядним довід­ковим матеріалом. Окрім того, до всього видання складено географічний та іменний покажчики. Відзначимо одразу, що науково-довідковий апарат збірки укладений на високому фаховому рівні і є майже бездоганним. Зокрема, в ньому представлено чималий пласт архівної, біографічної та бібліографічної інформації, який незаперечно свідчить про величезні обсяги пошукової роботи, проведеної авторами.

З поодиноких зауважень, які постають у процесі ознайомлення з науковим апаратом, слід вказати лише на відсутність переліку ілюстрацій. Адже їхня загаль­на кількість сягає понад 100. Причому низка опублікованих світлин становить неабиякий інтерес як для грушевськознавців, так і для всіх дослідників, які вивча­ють українську культурну й інтелектуальну історію ХІХ-ХХ ст. Варто було б також зазначити, які світлини й ілюстрації публікуються вперше.

В основу викладу матеріалу автори збірки поклали ретроспективний прин­цип. Тому

1 2 3 4

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні