Міжнародна патентна класифікація

ПЛАН 

Вступ. 3

Джерела науково-технічної інформації 4

Зміст патентної інформації 8

Міжнародна патентна класифікація. 10

Висновок. 13

Список використаної літератури. 14

 


Вступ 

В умовах сучасного розвитку нашого суспільства чітко усвідомлюється той факт, що Україна зможе зайняти гідне місце серед економічно розвинених країн світу тільки завдяки розвитку наукомісткого вітчизняного виробництва, підвищення конкурентоспроможності продукції, товарів та послуг.

Стійкий розвиток вітчизняного виробництва неможливий без оперативного використання науково-технічної інформації, важливість якої усе більше визначається якісною стороною.

В даний час епоха постіндустріального століття змінюється століттям інформаційних технологій, що стають не тільки важливим інструментом соціально-економічного розвитку, але й носіями культури нового сторіччя.

Особливе місце в інформаційній інфраструктурі займає патентна інформація, до якої в даний час урядовими установами надається вільний доступ. За даними статистики, у патентних базах фахівці науки і техніки знаходять близько 70% необхідної наукової інформації.

Специфіка і популярність патентної інформації полягає в тому, що вона сама по собі є одним із складових елементів державної патентної системи правової охорони промислової власності.

 


Джерела науково-технічної інформації 

Джерела інформації відрізняються великим розмаїттям. Якщо інформація яким-небудь способом зафіксована і є можливість її зчитувати повторно, то таке джерело являє собою документ.

Термін «документ» (лат. «documentum» – доказ, повчальний приклад) був введений у російську мову Петром I, який переклав це слово як «письмове свідчення». Таким чином, спочатку документи мали виключно правове значення, і до них зараховувалися різні ділові папери, які мають юридичну силу. З розвитком техніки документами почали вважати всю друковану інформацію: книги, журнали, брошури тощо. В даний час під документом розуміють будь-який матеріальний носій із зафіксованою на ньому інформацією.

Документальні джерела науково-технічної інформації поділяються, насамперед, на первинні та вторинні

Первинні документи можна поділити на ті, що публікуються, та ті, що не публікуються. До перших відносяться різного роду видання (видання – це друкований продукт, який пройшов редакційно-видавничу обробку і призначений для передачі інформації, яка в ньому міститься).

Характеристиками документальних джерел інформації є повнота і вірогідність даних, наявність теоретичних узагальнень, терміни їхнього опублікування і можливість одержання самих джерел. Кожне з джерел має свої переваги та недоліки.

Найбільш розповсюдженими документальними джерелами інформації є книги і брошури. Книга є неперіодичним виданням. Вона може видаватися однократно або багаторазово (перевидаватися). Через значний проміжок часу, що необхідний для написання і видання книги, а також через розміщення в ній раніше опублікованих матеріалів, до моменту виходу в світ інформаційна цінність книги знижується. Перевагою книги є систематичність і повнота викладу, що не властиво статтям періодичних видань. У вигляді книг видається науково-технічна, науково-популярна, технічна, навчальна, довідково-енциклопедична та офіційно-документальна література.

До неперіодичних видань відносяться монографії, збірки, матеріали наукових конференцій, семінарів тощо.

Монографія є науковою працею, що опублікована одним або декількома авторами і присвячена спеціальному питанню науки, розробленому з максимальною повнотою.

Збірка є виданням, складеним з окремих робіт різних авторів або одного автора, присвячених, як правило, одному напрямку наукових досліджень. Збірка може не охоплювати всієї теми в цілому, а висвітлювати тільки окремі її сторони.

Періодичні видання є важливими і порівняно оперативними джерелами інформації. Для фахівців будь-якої галузі науки і техніки найбільший інтерес становлять саме журнали. У порівнянні з книгами вони значно швидше подають відомості про науково-технічні досягнення. Стаття про нову систему або пристрій і результати його дослідження публікується в журналі протягом декількох місяців. У книзі ж ці матеріали можуть з'явитися тільки через кілька

1 2 3 4 5