Міжнародна патентна класифікація

пристрій і результати його дослідження публікується в журналі протягом декількох місяців. У книзі ж ці матеріали можуть з'явитися тільки через кілька років. Також журнали дають інформацію про проблеми, які щойно виникли, висвітлюють ще «не дозрілі» питання.

Однак журналам властива більша, ніж потрібно для окремого фахівця, широта тематики. Матеріали з конкретної теми опубліковані в багатьох журналах.

За змістом журнали бувають наукові, науково-популярні та виробничі.

Триваючі видання займають проміжне положення між книгами і журналами. Це збірки праць наукових установ, ВНЗ, що публікуються без сурової періодичності, бюлетені, вчені нотатки тощо.

Спеціальні види технічних видань також займають важливе місце серед джерел науково-технічної інформації, що публікуються.

Патентно-ліцензійні видання, що відносяться до розглянутих документів, включають описи винаходів до авторських посвідчень і патентів, описи відкриттів, офіційні патентні бюлетені. Технічна документація у вигляді креслень і короткого опису сутності винаходу є додатком до авторського посвідчення. В описі вказується номер авторського посвідчення або патенту, класифікаційний індекс, прізвище та ініціали винахідника, а також дата подачі заявки на винахід і дата видачі авторського посвідчення. Відомості про видані авторські посвідчення і патенти публікуються в патентних бюлетенях. У науково-дослідній роботі неможливо обійтися без вивчення патентної літератури. Будь-який інженер, який бере участь у розробці нових систем, приладів і вузлів, зобов'язаний ознайомитися з вітчизняною і закордонною патентною літературою відповідної області та вивчити уже відомі технічні рішення

Науково-технічна інформація, яка міститься в патентно-ліцензійних виданнях, є зведенням про всі досягнення людства за останні 200 років.

У нормативно-технічних і виробничих виданнях публікуються стандарти, технічні умови, промислові каталоги тощо.

Стандарт – це нормативний документ, розроблений, як правило, на підставі відсутності протиріч з істотних питань більшості зацікавлених сторін і затверджений визнаним органом, у якому встановлені для загального і багаторазового використання правила, вимоги, загальні принципи або характеристики, що стосуються різних видів діяльності або їхніх результатів, для досягнення оптимального ступеня упорядкування у визначеній області.

У національній системі стандартизації існують такі категорії нормативної документації (НД):

державні стандарти України – ДСТУ;

галузеві стандарти України – ГСТУ;

стандарти науково-технічних та інженерних спілок та союзів України – СТТУ;

технічні умови України – ТУ;

стандарти підприємств.

До державних стандартів прирівнюються:

державні будівельні норми і правила – ДБН;

державні класифікатори техніко-економічної і соціальної інформації – ДК.

Як державні використовуються міждержавні стандарти – ДСТ; Республіканські стандарти колишньої УРСР застосовують як державні стандарти України до їхньої заміни або скасування.

Порядок і методи вирішення задач з організації і координації робіт зі стандартизації, а також реалізації окремих вимог державних стандартів встановлюються нормативними документами Держстандарту України.

Державні стандарти видаються у вигляді окремих брошур, збірників, які доступні широкому колу споживачів інформації.

Порядок розробки, затвердження і використання галузевих стандартів, стандартів науково-технічних та інженерних товариств та союзів встановлюється органом управління галузі або відповідним органом товариства і союзу. Ці стандарти підлягають державній реєстрації в Держстандарті України.

Технічні умови містять вимоги, що регулюють відносини між постачальником, розроблювачем, виробником і споживачем продукції. ТУ підлягають державній реєстрації в територіальних органах Держстандарту.

Стандарти підприємств розробляються на продукцію, що використовується тільки на конкретному підприємстві.

Галузеві стандарти, стандарти товариств і союзів, ТУ і стандарти підприємств є власністю органа, який затвердив даний стандарт, і мають обмежений доступ до їх використання.

Відомості про стандарти, які зареєстровані в органах Держстандарту України, а також офіційна інформація в галузі стандартизації, метрології і сертифікації друкуються в періодичних виданнях Держстандарту України:

1. Каталоги і покажчики:

Каталог нормативних

1 2 3 4 5