Питання міжнародного співробітництва у сфері інтелектуальної власності

інтелекту­альної власності в Україні.

У минулому році українські фахівці бра­ли активну участь у засіданнях робочих груп та постійних комітетів ВОІВ: з програми та бюджету, з авторського права та суміжних прав, з торговельних марок, промислових зразків та географічних зазначень, з патент­ного права тощо. Було здійснено широку ре­структуризацію системи програмної та бюд­жетної діяльності ВОІВ з акцентом на по­дальше залучення держав-членів до визна­чення пріоритетів програми та бюджету, їх формування та виконання. Україна як член Регіональної групи країн Кавказу, Централь­ної Азії та Східної Європи подала ряд пропо­зицій стосовно удосконалення розподілу бю­джетних коштів у регіональних групах та зробила наголос на дотриманні принципу рівності представництва держав-членів у штаті співробітників ВОІВ за географічним критерієм. Зазначені пропозиції отримали підтримку багатьох держав-членів ВОІВ, а їх впровадження дасть можливість забезпечити ефективніше виконання основних програм розвитку та більшу управлінську гнучкість ВОІВ.

У рамках реалізації програм, метою яких є підвищення фахового рівня спеціалістів Держдепартаменту, відбулися візити україн­ських представників до Швеції, Сполученого Королівства та Швейцарії. Українські фахівці брали участь у спеціалізованих тре-нінгах та семінарах, організованих ВОІВ та національними патентними відомствами, зо­крема з питань управління та адмініструван­ня в системі охорони прав інтелектуальної власності.

У рамках традиційного співробітництва Дер­жавного департаменту інтелектуальної власності з Європейським патентним відомством українська делегація відвідала Центр ефек­тивного вирішення спорів (CEDR), що зна­ходиться у м. Лондоні (Сполучене Коро­лівство Великобританії та Північної Ірлан­дії). Метою візиту українських фахівців була участь у навчальній програмі з питань позасудового вирішення спорів (медіації) за до­помогою посередника (медіатора).

У рамках навчальної програми з питань альтернативного вирішення спорів учасники ознайомилися з історією розвитку медіації у Сполученому Королівстві, отримали загаль­ну інформацію про медіацію та інші види альтернативного вирішення спорів, ознайо­милися з перевагами та недоліками медіації

Програма включала також ознайомлення з особливостями проведення медіації у спорах між сторонами, що представляють різні куль­тури та нації. Велика увага приділялася та­кож психологічним аспектам проведення медіації.

Опрацьовується питання проведення се­мінару з питань медіації у співпраці з фахівцями Центру ефективного вирішення спорів. Це сприятиме підвищенню рівня знань спеціалістів з питань інтелектуальної власності, юристів, суддів, підприємців, інших зацікавлених у проблемі альтернатив­них методів вирішення спорів осіб. Актуаль­ною є також організація підготовки про­фесійних українських медіаторів. Це має бу­ти першим кроком на шляху створення Цен­тру медіації, в якому розглядатимуться спо­ри у сфері інтелектуальної власності за допо­могою медіаторів, що сприятиме зменшенню кількості звернень до судів України, значно­му заощадженню сторонами власних фінан­сових ресурсів та часу.

У 2006 році Держдепартамент у спів­праці з Європейським патентним відомством організував у Києві тренінг для експертів ДП "Український інститут промислової влас­ності", до участі в якому також були запро­шені експерти Федерального інституту про­мислової власності Російської Федерації. Тренінг проходив у формі чотирьох семі­нарів, кожен з яких присвячувався різним технічним напрямкам - неорганічній та за­гальній хімії, органічній хімії та фармацев­тиці, комп'ютерному забезпеченню та мето­дам ведення бізнесу, а також біотехнологіям.

Важливою складовою діяльності Держдепар­таменту є ефективна реалізація двостороннь­ого співробітництва України з іноземними державами у сфері правової охорони інтелек­туальної власності. Договірно-правовою ба­зою такого співробітництва є міжнародні двосторонні та багатосторонні угоди, укла­дені на міждержавному, міжурядовому та міжвідомчому рівнях.

Держдепартамент продовжує

1 2 3

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні