Питання міжнародного співробітництва у сфері інтелектуальної власності

роботу по узгодження з усіма зацікавленими державни­ми органами проекту Постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Білорусь про взаємну охорону прав на результати інтелектуальної діяль­ності, що створені та надані в ході двосторон­нього військово-технічного співробітниц­тва", яка після завершення відповідної про­цедури буде подана для затвердження. У цьо­му ж контексті Держдепартамент підготував до підписання проект Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про взаємну охорону прав на ре­зультати інтелектуальної діяльності, що ви­користовуються та отримані під час двосто­роннього військово-технічного співробітниц­тва. Зазначену Угоду було підписано 22 груд­ня 2006 року в рамках візиту до України Пре­зидента Російської Федерації В. Путіна.

Підписання Угоди між Україною та Грузією про взаємну правову охорону географічних зазначень для вин, спиртних на­поїв та мінеральних вод і відповідного розпо­рядження Президента України планується у 2007 році.

Продовжується робота по узгодженню проекту Угоди між Міністерством освіти і на­уки України та Міністерством економіки і транспорту Угорської Республіки про співро­бітництво у сфері інтелектуальної власності.

Крім того, Держдепартамент брав участь в опрацюванні та погодженні проектів угод між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Індія про співробітництво у сфе­рі науки та технологій, між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Перу про взаємне визнання і захист наймену­вань місць походження товарів, які містять положення про правову охорону об'єктів права інтелектуальної власності; Рамкової угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Алжирської Народної Демократич­ної Республіки про співробітництво у сфері дослідження та використання космічного простору в мирних цілях; Угоди між Кабіне­том Міністрів України та Урядом Алжирсь­кої Народної Демократичної Республіки про військово-технічне співробітництво; Мемо­рандуму між Кабінетом Міністрів України та Урядом Ісламської Республіки Пакистан про взаєморозуміння щодо співробітництва у військовій та оборонно-промисловій галузях.

Продовжується активне співробітництво Державного департаменту інтелектуальної власності із Сполученими Штатами Амери­ки. Відбулися три засідання Українсько-аме­риканської групи співпраці з питань забезпе­чення виконання законодавства у сфері інте­лектуальної власності.

 

1 2 3

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні