Миротворча діяльність України у вирішенні міжнародних суперечок

Миротворча діяльність України у вирішенні міжнародних суперечок

Миротворча дiяльнiсть ООН завжди розглядалася Україною як одна з найголовнiших цiлей iснування цiєї Органiзацiї, покликаної, цитую, "врятувати прийдешнi поколiння вiд лихолiть вiйни". Саме тому з 1992 року понад 12 тис. представникiв України взяли участь в 20 минулих та триваючих миротворчих операцiях та мiсiях ООН. Цiлком усвiдомлюючи додаткову вiдповiдальнiсть як члена Ради Безпеки ООН за справу пiдтримання мiжнародного миру, Україна лише з початку цього року майже в 20 разiв збiльшила свiй внесок вiйськовим та цивiльним персоналом до поточних та нових операцiй ООН з пiдтримання миру.

За неповний рiк Україна забезпечила розгортання своїх контингентiв чисельнiстю 650 миротворцiв у складi сил ООН в пiвденному Лiванi, направила групу вiйськових спостерiгачiв до мiсiй ООН в ДРК i Ефiопiї та Еритреї, групу цивiльних полiцейських до мiсiї ООН у Схiдному Тиморi. На цьому тижнi завершується розгортання спецiальної полiцейської роти України у складi полiцейських сил ООН в Косово. У повнiй бойовiй готовностi знаходиться український вiйськовий контингент, призначений для участi в операцiї ООН в Демократичнiй Республiцi Конго.

Загальновiдомо, що, на жаль, iсторiю людства можна назвати лiтописом безперервних вiйн та конфлiктiв. Хотiлось би сподiватися, що наприкiнцi другого тисячолiття навчене своїм трагiчним минулим людство врештi-решт збагнуло просту iстину, що з пожежами конфлiктiв потрiбно боротися задовго до їх спалаху, оскiльки найскладнiший мир набагато краще найлегшої вiйни.

Тож хочу наголосити на важливостi якнайскорiшої та ефективної реалiзацiї пропозицiї Президента України Л. Кучми, яка була проголошена на Самiтi тисячолiття та Самiтi Ради Безпеки, про необхiднiсть розробки всебiчної стратегiї ООН з попередження конфлiктiв, в основу якої слiд покласти широке застосування превентивної дипломатiї та превентивного миробудiвництва

Українськi експерти готовi до цiєї роботи. Iз задоволенням вiдзначаю, що iдея прiоритетностi саме превентивної дiяльностi ООН у справi пiдтримання миру вiдзначалася на Самiтi тисячолiття практично в усiх виступах глав делегацiй.

Iсторiя миротворчої дiяльностi ООН знає лише одну операцiю з превентивного розгортання в колишнiй югославськiй Республiцi Македонiя, яка, як вiдомо, цiлком виправдала себе. Ми вважаємо, що в новому столiттi саме такi операцiї мають стати якiсно новою моделлю миротворчої дiяльностi.

Практичним кроком на шляху до вироблення стратегiї ООН iз запобiгання конфлiктам, на думку України, може бути створення та дiяльнiсть регiональних центрiв з попередження конфлiктiв. У цьому контекстi варта уваги нещодавня пропозицiя України створити в Києвi регiональний центр етнiчних дослiджень пiд егiдою ОБСЄ. Ми вважаємо, що дiяльнiсть такого центру, присвячена монiторингу стану та розвитку мiжетнiчних вiдносин в країнах-членах ОБСЄ, своєчасному виявленню небезпечних сепаратистських тенденцiй та iнших ознак зародження конфлiктiв, також сприятиме реалiзацiї превентивної стратегiї ООН завдяки спiвробiтництву мiж ООН та ОБСЄ.

Розвиток процесiв врегулювання конфлiктiв на Балканах, як i ранiше, залишається в центрi уваги моєї країни, розташованої по сусiдству з цим проблемним регiоном Європи. В той час як хiд подiй в Боснiї i Герцеговинi дає все бiльше пiдстав для оптимiстичного погляду в майбутнє народiв цiєї країни, ситуацiя в Косово продовжує викликати наше глибоке занепокоєння.

Ми переконанi, що процес косовського врегулювання має просуватися у суворiй вiдповiдностi з резолюцiєю 1244 (1999) Ради Безпеки ООН, при дотриманнi суверенiтету та територiальної цiлiсностi Союзної Республiки Югославiя. На наш погляд, врегулювання косовської проблеми неможливе

1 2 3 4

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні