Морфемна будова слова

із голландської. Його вихідна форма - зондек — перетворилася в зонтик, а кінцеве -ик при порівнянні  з  такими  словами,  як  хвостик,  котик,  півник і  под., стало сприйматися як зменшувальний суфікс. Отже, суфікс виділився тут із складу кореня. Це явище називається ускладненням основи. Існування зменшеного зон­тик викликало потребу появи незменшеного зонт.

Перерозклад основ відбувається тоді, коли до кореня приєднується, зливаючись з ним в єдину значущу частину, існуючий і тепер суфікс. Так, слова білка, галка, дошка, хустка здаються за будовою такими самими, як і лавка, доріжка, будка і под. Насправді ж у словах лавка, доріжка, будка виділяється суфікс -к- (пор. лава, дорога, буда), а в сло­вах білка, голка, дошка, хустка суфікс -к- злився з коренями, тобто відбувся перерозклад основ. 

11. СКЛАДНІ СЛОВА

Складними називають слова, утворені з двох і більше основ: пароплав, сухостій, землерийний, працездатний, крає­знавство, п'ятирічка, перекотиполе, п'ятдесят.

Як видно з наведених прикладів, складні слова утворюються здебільшого за допомогою сполучних звуків -о- (виступає піс­ля твердих приголосних), -е- (виступає після м'яких приголос­них) та -є- ([й] основи + сполучний звук [е]). Кількісні числів­ники, виступаючи частинами складних слів, мають повну форму родового відмінка (п'ятисотенниця, двохатомний), ско­рочену форму родового відмінка (двометровий від двохметровий). Роль сполучного звука відіграє в цих випадках закінчен­ня або частина закінчення першого слова.

1 2 3 4 5 6

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні