Мовознавство стародавнього світу

лева і меча наведено п'ятсот сино­німів, верблюда — тисяча. Один учений, виявивши чо­тириста синонімів до слова, що означає «біда», вигук­нув: «Імена бід самі по собі біда!»

Арабська лінгвістична традиція вплинула на серед­ньовічного тюрколога Махмуда аль Кашгарі (XI ст.), відомого в мовознавстві своєю оригінальною працею «Диван тюркських мов» (написана в 1073—1074 pp., опублікована у Стамбулі в 1912—1915 pp.), що є своєрід­ною енциклопедією тюркських мов (тут слово диван означає «зібрання»). У цій праці вперше застосовано порівняльний метод як науковий принцип досліджен­ня. За оцінкою російського мовознавця В. А. Звегінце-ва (1910—1988), «це виняткова за точністю опису й багатством зібраного матеріалу порівняльна граматика й лексикологія тюркських мов у повному розумінні цього слова, яка супроводиться численними даними з історії, фольклору, міфології та етнографії тюркських племен» [Звегинцев 1964: 21].

 

Використана література

 1. Кондратов Н. А. История лингвистических учений. — М., 1979. — О 7—36.
 2. Звегинцев В. А. История языкознания XIX—XX веков в очерках и из­влечениях. — М., 1964. — Ч. I. — С. 7—27.
 3. Венцкович Р. М., Шайкевич А. Я. История языкознания. — М., 1974. — Вып. I. — С. 7—41.
 4. Лоя Я. В. История лингвистических учений. — М., 1968. — С. 5—36.
 5. История лингвистических учений. Древний мир. — Л., 1980.
 6. История лингвистических учений. Средневековый Восток. — Л., 1981.
 7. История лингвистических учений. Средневековая Европа. — Л., 1986.
 8. История лингвистических учений. Позднее средневековье. — Л., 1991.
 9. Античные теории языка и стиля. — М. — Л., 1936.
 10. Бевзенко С. П. Історія українського мовознавства. — К., 1991.
 11. Німчук В. В. Мовознавство на Україні в XIV—XVII ст. — К., 1985.
 12. Німчук В. В. Староукраїнська лексикографія в її зв'язках з російською та білоруською. — К., 1980.

 

1 2 3 4 5 6 7