Національні пріоритети політичної діяльності Миколи Скрипника

дру­гий і що на третій рік можна і треба здійснити. Ми мусимо бути реалістами для того, щоб справді творити культуру і задовольняти справжні потреби широких мас трудящої людности. Перше завдання у нас є задоволення широких потреб трудящої маси нашої людно­сти, в тім числі і єврейської. Ми не можемо відколюватися від ши­рокої маси робітників і селян євреїв. Ми не можемо йти на високі Олімпи абстрактних побажань, а твердими ногами нам треба йти по робітничо-селянському шляху у міцній, твердій спілці і в єд­нанні з широкими масами робітничо-селянської людности.

 

 

ЗБЛИЖЕННЯ І ЗЛИТТЯ НАЦІЙ ЗА ДОБИ СОЦІАЛІЗМУ

(Фрагмент)

Отже, перед нами стоїть перспектива неминучого зближення і далі злиття націй. Але це настане тоді, коли попередній розвиток соціялістичного суспільства знищить рештки фактичної культурної і економічної нерівності! і зблизить народи, коли цей розвиток і дійсна рівноправність, воля й рівноправність народів цілковито зни­щать усі рештки всяких взаємних недовір, коли зникнуть тенден­ції й можливосте прояв великодержавництва й подавления й коли дійсно складуться умови братерського пролетарського трудового об'єднання цілого людства в єдиному процесі боротьби з приро­дою, тоді, коли, як казав Енгельс, боротьба людини з людиною, властива капіталістичному суспільству, буде змінена колективною боротьбою людства з природою. Зміна, повна зміна людських вза­ємин є умова для влиття націй.

Зважаючи на все це, ми можемо сказати, що злиття націй є перспектива не соціалістичного, а комуністичного суспільства, ко­ли відживають кляси. відживає держава, приходить безкласове комуністичне суспільство у спільній праці й у боротьбі з природою, в обопільних, поширених взаєминах нації зближуються й далі приходимо до їх злиття. Це є вже суспільство комуністичне, вищий сту­пінь розвитку соціялізму

Ми можемо тепер лише гадати про те, як можуть відбутися ці процеси.

Отже, ми можемо зараз уявити собі, що зближення націй, збли­ження народів і схрещування їх ніяк не е ні з погляду біологічно­го, ні соціального, зниженням життьової сили і працездатности ці­лого людського колективу, і, навпаки, можемо зараз уже конста­тувати, що це зближення, це схрещування дасть людству більш жит­тєздатносте й тому більш здатности до боротьби з природою. А це є. один із шляхів можливого зближення і пиття націй.

Отже, ми ніяк не можемо думати й гадати, щоб злиття мов в єдину відбувалося на базі мови, закладеній на тоніці й фонетиці, що властиві лише деяким мовам і саме мовам європейським і са­ме мовам найпередовіших капіталістичних країн. Отже, ми і цей спосіб не можемо визнати за природний спосіб складання єдиної нової мови.

Отже, справа нової єдиної мови, яка об'єднає усі мови, що те­пер існують, а їх існує багато сотень, навіть кілька тисяч, це справа довгострокового розвитку людства. Вона пройде на базі, нам поки навіть не відомій не тільки в усіх своїх деталях, але навіть в усіх важливих основних рисах нової комуністичної людської спільности.

Можна лише передбачити, що поширення можливости взаєм­ного обміну досвідом, поширення шляхів і засобів сполучення то­що — все це дозволить перекидатись тисячам і сотням тисяч люду з одного місця на друге, дасть більшу можливість знайомитися широ­ко з природними умовами, знайомитися з іншими народами. Кому­ністичне суспільство — це дійсне суспільство людства, визволеного із залежности від природи. Коли за попередніх

1 2 3 4 5 6 7 8

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні