Нерівномірність фінансового розвитку регіонів та шляхи подолання дисбалансів

Нерівномірність фінансового розвитку регіонів та шляхи подолання дисбалансів

Сталий розвиток держави не може розглядатися у відриві від економічної і соціальної стабільності її регіонів. Успішне здійснення соціально-економічних перетворень в Україні значною мірою залежить від раціонального поєднання загальнодержавних інтересів з інтересами та особливостями регіонів, ефективним використанням їхнього природно-ресурсного, трудового, науково-технічного та виробничого потенціалів.

Найбільш небезпечним серед численних факторів сталого розвитку економіки держави є регіональні диспропорції, наростання поляризації між регіонами за рівнями соціального розвитку і потужністю економічного потенціалу. Подальше поглиблення диспропорційності в розвитку регіонів здатні перетворитись в різного роду загрози для економічної безпеки держави, стійкого розвитку її економіки. До того ж, питання подолання розбалансування в соціально-економічному розвиткові регіонів сьогодні розглядається у контексті євроінтеграційного курсу України, а отже інтегрування нашої країни в європейські структури потребує вироблення і реалізації такої моделі взаємовідносин з регіонами і управління ними, яка б відповідала принципам регіональної політики Європейського Союзу. Це підвищує вимоги до конкурентоспроможності регіонів в умовах відкритої економіки та висуває нові стандарти щодо регіонального управління.

Наведені аргументи визначають актуальність проведеного дослідження, головна мета якого - наукове обґрунтування підходу до реалізації схеми стійкого розвитку регіонів України, фінансове вирівнювання дисбалансів.

Пошукам вирішення проблем диспропорцій в розвитку різних регіонів займалися вітчизняні вчені, зокрема 3. С. Варналій, В. Гейць, Б. М. Данилишина. , В. С. Василик, К. В. Павлюк, О. Л. Кириленко, О. Амоші, Б. Ф

Заблоцький, І. І. Лукінова та інші вчені. Проте, ще багато питань залишаються мало дослідженими і потребують певної деталізації.

У кожній державі має місце певне розбалансування в економічному розвиткові регіонів, що є джерелом напруженості в державі. Якщо збільшити його до певної межі, почнуться суттєві негаразди. Між регіонами виникатимуть або загострюватимуться суперечності, протистояння, конкуренція. Внутрішні сутички за значущістю переважають зовнішні. Такий дисбаланс створить внутріполітичну кризу, яка може призвести до зміни уряду, підви­щення рівня соціальної напруженості і навіть - відокремлення регіонів від держави та її загибель.

У даний час в Україні існує дуже високий ступінь диференціації в соціально-економічному розвитку регіонів. Про це свідчать і дані офіційної статистичної інформації і результати досліджень у цій сфері великої кількості публікацій вітчизняних вчених.

В більшості регіонів України зберігається низький рівень промислового виробництва, значне безробіття, низький рівень життя населення. Регіони розрізняються як потужністю економічного потенціалу, так і спроможністю до саморозвитку в умовах нових економічних відносин. Існуючий стан ус­кладнює перехід України та її регіонів до стійкого розвитку.

Основним завданням регіональної політики є зменшення дисбалансів у рівнях соціально-економічного розвитку регіонів. У зв'язку з тим, що доходний потенціал держави переважно розподілений нерівномірно у її регіонах, виникає необхідність у фінансовій підтримці місцевих бюджетів із відносно слабшою доходною базою.

Для здійснення фінансового вирівнювання застосовується широкий спектр економічних інструментів. Експертною комісією з проблем місцевих та регіональних фінансів Ради Європи було розроблено класифікацію субсидій (трансфертів) для місцевих урядів. Виділяють наступні групи субсидій: субсидії загального призначення, спеціальні субсидії та дискреційні субсидії.

Під субсидіями загального призначення розуміють такі переміщення коштів органам місцевого самоврядування, які вони можуть вважати власними і використовувати на власний розсуд. Всі інші субсидії носять спеціальний характер. При наданні обумовлених субсидій

1 2 3 4 5 6 7

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні