Норми редагування

рі­з­ні те­за­у­ру­си, ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ні при по­ро­джен­ні (ге­не­ру­ван­ні) й сприй­нят­ті по­ві­до­м­лен­ня;

— ав­тор і ре­ци­пі­єнт ви­ко­ри­с­то­ву­ють рі­з­ні ме­ха­ні­з­ми по­ро­джен­ня (ге­не­ру­ван­ня) і сприй­нят­тя по­ві­до­м­лен­ня;

— ав­тор і ре­ци­пі­єнт мо­жуть ма­ти рі­з­ну во­лю що­до не­об­хід­но­с­ті сприй­нят­тя по­ві­до­м­лен­ня;

— по­ві­до­м­лен­ня, яке ав­тор пе­ре­дає ре­ци­пі­є­н­то­ві, в про­це­сі пе­ре­да­чі мо­же бу­ти спо­т­во­ре­не шу­ма­ми;

— ав­тор і ре­ци­пі­є­н­ти мо­жуть ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти рі­з­ні нор­ми опра­цю­ван­ня по­ві­до­м­лень.

На ос­но­ві цих ак­сі­ом мо­ж­на при­йня­ти та­кі посту­ла­ти те­о­рії ре­да­гу­ван­ня:

— по­ві­до­м­лен­ня обов’язково по­вин­но мі­с­ти­ти но­ву для ре­ци­пі­є­н­та ін­фор­ма­цію;

— по­ві­до­м­лен­ня по­вин­но ма­ти ви­зна­че­ну мо­даль­ність;

— по­ві­до­м­лен­ня по­вин­но бу­ти ада­п­то­ва­не до ча­су, мі­с­ця і си­ту­а­ції, в яких йо­го сприй­ма­ти­ме ре­ци­пі­єнт;

— ав­тор по­ви­нен ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти мо­ву й зна­чен­ня слів, ві­до­мі ре­ци­пі­є­н­там;

— по­ві­до­м­лен­ня по­вин­но бу­ти ада­п­то­ва­не до те­за­у­ру­су ре­ци­пі­є­н­та;

— у по­ві­до­м­лен­ні по­вин­ні бу­ти ре­а­лі­зо­ва­ні ме­ха­ні­з­ми тіль­ки сприй­ман­ня ін­фор­ма­ції ре­ци­пі­є­н­том;

— у по­ві­до­м­лен­ні по­вин­ні бу­ти ре­а­лі­зо­ва­ні за­со­би, що зму­шу­ють ре­ци­пі­є­н­та йо­го сприй­ма­ти;

— по­ві­до­м­лен­ня по­вин­но бу­ти за­хи­ще­не від по­тра­п­лян­ня у ньо­го шу­мів;

— у по­ві­до­м­лен­ні по­вин­ні бу­ти до­три­ма­ні нор­ми, при­йня­ті в кон­к­ре­т­ний час у кон­к­ре­т­но­му су­с­пі­ль­с­т­ві.

Крім цих посту­ла­тів, які без­по­се­ре­д­ньо ви­пли­ва­ють із ак­сі­ом ре­да­гу­ван­ня, до їх чи­с­ла слід до­да­ти ще од­ну:

— будь-­яку за­галь­ну (посту­лат) чи кон­к­ре­т­ну нор­му мо­ж­на по­ру­ши­ти, як­що це ве­де до поста­в­ле­ної ме­ти.

4. Кон­к­ре­т­ні нор­ми ре­да­гу­ван­ня

Як і будь-­які ін­ші (на­при­к­лад, юри­ди­ч­ні), кон­к­ре­т­ні нор­ми ре­да­гу­ван­ня ма­ють пе­в­ну стру­к­ту­ру (5). Ця стру­к­ту­ра вклю­чає:

— аген­та нор­ми (то­го, хто за­дав нор­му; на­при­к­лад, су­с­пі­ль­с­т­во, На­ці­о­наль­ну Ака­де­мію На­ук, Кни­ж­ко­ву па­ла­ту, Де­р­ж­с­тан­дарт, до­слі­д­ни­ків ре­да­гу­ван­ня то­що);

— ад­ре­са­та нор­ми (то­го, хто ви­ко­нує нор­му; на­при­к­лад, ав­то­ра, ре­да­к­то­ра, кон­стру­к­то­ра, ху­до­ж­ни­ка);

— зміст нор­ми (дія, яка по­вин­на бу­ти або не по­вин­на бу­ти ви­ко­на­на; на­при­к­лад, по­ви­нен бу­ти чи не бу­ти ви­пра­в­ле­ний текст);

— ха­ра­к­тер нор­ми (нор­ма зо­бов’язує, до­зво­ляє, за­бо­ро­няє ви­ко­нан­ня пе­в­ної дії; на­при­к­лад, нор­ми зо­бов’язують по­да­ва­ти ви­хі­д­ні ві­до­мо­с­ті, до­зво­ля­ють по­мі­ща­ти в де­яких ви­дан­нях по­ка­ж­чи­ки, за­бо­ро­ня­ють вжи­ва­ти не­ев­фо­ні­ч­ні сло­ва);

— умо­ви нор­ми (об­ста­ви­ни, за яких по­вин­на або не по­вин­на ви­ко­ну­ва­ти­ся пе­в­на дія; на­при­к­лад, умо­вою за­мі­ни при­ймен­ни­ків у на в є лі­во­сто­рон­ній та пра­во­сто­рон­ній кон­текст — на­яв­ність го­ло­с­них чи при­го­ло­с­них лі­тер у су­сі­д­ніх до при­ймен­ни­ка сло­вах);

— сан­к­цію (мо­ж­ли­ві на­слід­ки не­ви­ко­нан­ня пе­в­ної нор­ми; на­при­к­лад, при не­пра­ви­ль­но­му ви­зна­чен­ні чи­та­ць­кої ад­ре­си ре­ци­пі­є­н­ти мо­жуть або не­зро­зу­мі­ти по­ві­до­м­лен­ня, або во­но мо­же бу­ти для них не­ці­ка­вим).

За ви­дом нор­ми ре­да­гу­ван­ня до­ре­ч­но кла­си­фі­ку­ва­ти на су­с­пі­ль­ні (в то­му чи­с­лі юри­ди­ч­ні, ес­те­ти­ч­ні, ети­ч­ні, по­лі­тич­ні й ре­лі­гій­ні), ком­по­зи­цій­ні, ін­фор­ма­цій­ні, лін­г­ві­с­ти­ч­ні, пси­хо­лін­г­ві­с­ти­ч­ні, ло­гі­ч­ні, ви­да­в­ни­чі, тех­ні­ч­ні.

За ти­пом нор­ми ре­да­гу­ван­ня до­ре­ч­но кла­си­фі­ку­ва­ти на нор­ми-­па­ра­ме­т­ри, нор­ми-­спи­с­ки, нор­ми-­ша­б­ло­ни, нор­ми-­мо­де­лі та нор­ми-­по­ло­жен­ня.

За ін­ши­ми озна­ка­ми нор­ми до­ре­ч­но кла­си­фі­ку­ва­ти на: а) за­фі­к­со­ва­ні й не­за­фі­к­со­ва­ні; б) об’єк­ти­в­ні та суб’є­к­ти­в­ні; в) на­ст­ро­ю­ва­ні й не­на­с­т­ро­ю­ва­ні; г) за­галь­ні й га­лу­зе­ві; ґ) вста­но­в­ле­ні й не­вс­та­но­в­ле­ні.

5. Ос­но­в­на су­пе­ре­ч­ність

1 2 3 4 5 6