Норми редагування

нор­ма­ти­в­ної ба­зи

Ма­си­ви норм утво­рю­ють окре­мі нор­ма­ти­в­ні ба­зи ре­да­гу­ван­ня. Се­ред них мо­ж­на ви­ді­ли­ти та­кі нор­ма­ти­в­ні ба­зи: окре­мо­го ви­дан­ня, окре­мо­го за­со­бу ма­со­вої ін­фор­ма­ції та окре­мої дер­жа­ви.

Як ві­до­мо, нор­ма­ти­в­ні ба­зи ре­да­гу­ван­ня зав­жди вклю­ча­ють ви­ня­т­ки, всі з яких у нор­ма­ти­в­ні ба­зі вклю­чи­ти не­мо­ж­ли­во (7). По­ка­же­мо це на при­кла­ді.

При­пу­с­ти­мо, що на ос­новi яко­їсь мо­де­лі ре­да­гу­ван­ня S отри­ма­но вiд­ре­да­го­ва­не по­ві­до­м­лен­ня, в яко­му не­ма по­ми­лок. Те­пер роз­г­ля­не­мо нор­ма­ти­в­ну ба­зу ці­єї мо­де­лі. Во­на скла­да­є­ть­ся, зо­кре­ма, із мно­жи­ни норм А (А = {a1, a2, a3 … an}) — на­при­­к­лад, сло­во­форм ор­фо­гра­фі­ч­но­го сло­в­ни­ка — i пра­вил ре­да­гу­ван­ня С (С = {c1, c2, c3 … cm}). У мно­жинi C обо­в’яз­ко­во є, на­при­к­лад, та­ке пра­ви­ло cj, ко­т­ре вста­но­в­лює, що ко­ли сло­во­фор­ма те­к­с­ту за­фі­к­со­ва­на в сло­в­ни­ку, — во­на пра­ви­ль­на, а ко­ли ні — по­ми­л­ко­ва. То­ді, на­при­к­лад, у від­ре­да­го­ва­но­му на ос­но­ві та­кої ре­да­к­цій­ної си­с­те­ми по­ві­до­м­лен­ні бу­де і сло­во жи­раф, і сло­во жи­ра­фа, що не­ба­жа­но з то­ч­ки зо­ру йо­го уніфiкованості (унiфiкованiсть те­к­с­ту — та­кож од­на з ви­мог нор­ма­ти­в­ної ба­зи). Щоб усу­ну­ти на­яв­ність па­ра­ле­ль­них форм, уве­де­мо в ба­зу ще од­ну нор­му an+1, яка вста­но­в­лює, що в од­но­му текстi слід ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти тiльки якийсь один ва­рі­ант сло­во­фор­ми. Од­нак, як­що те­пер на ос­но­ві мо­ди­фі­ко­ва­ної ре­да­к­цій­ної си­с­те­ми S’ опра­цьо­ву­ва­ти­муть пiдручник ор­фо­графiї, де при­кла­да­ми бу­дуть од­но­ча­с­но цi двi сло­во­фор­ми, то од­на з них вiдповiдно до но­во­го пра­ви­ла an+1 ви­яви­ть­ся по­ми­л­ко­вою, хо­ча на­сп­ра­в­ді це не так, оскiльки обидвi сло­во­фор­ми в цiй си­ту­ацiї є пра­ви­ль­ни­ми. То­му, що­би зно­ву отри­ма­ти пра­ви­ль­но вiдредагований текст, необхiдно вве­с­ти но­ву нор­му an+2 (вста­но­ви­мо, що нор­ми аn+1 слід до­три­му­ва­ти­ся в усiх ви­дах лiтератури, крiм пiдручникiв ор­фо­графiї та сло­в­никiв)

У ре­зуль­та­ті отри­ма­є­мо мо­дель ре­да­гу­ван­ня S’’. Од­нак то­ді від­повiдно до нор­ми an+2 та­ка си­с­те­ма ви­явить, що в цьо­му аб­зацi є по­ми­л­ки, хо­ча це не­пра­ви­ль­но.

По­ка­за­ний фе­но­мен ство­рює ос­но­в­ну су­пе­ре­ч­ність нор­ма­ти­в­ної ба­зи ре­да­гу­ван­ня: не­су­пе­ре­ч­ли­ва ба­за ре­да­гу­ван­ня зав­жди є не­по­в­ною, а по­в­на, на­в­па­ки, зав­жди є су­пе­ре­ч­ли­вою. По­ді­б­ні су­пе­ре­ч­но­с­ті в на­у­ці за­ра­хо­ву­ють до чи­с­ла па­ра­до­к­сів.

Вра­хо­ву­ю­чи іс­ну­ван­ня та­кої су­пе­ре­ч­но­с­ті, ми в чи­с­ло посту­ла­тів ре­да­гу­ван­ня яв­но за­кла­ли од­ну нор­му, що су­пе­ре­чить ін­шим (посту­лат, який до­зво­ляє по­ру­шу­ва­ти будь-­яку нор­му, як­що це ве­де ав­то­ра до поста­в­ле­ної ме­ти). На­яв­ність та­ко­го посту­ла­ту ро­бить мо­дель ре­да­гу­ван­ня по­в­ною, про­те не по­зба­в­ляє її від но­вих су­пе­ре­ч­но­с­тей.

6. Потужність нормативної бази

Потужністю нормативної бази будемо називати кількість норм, які входять до неї.

Ни­ні не ві­до­мі до­слі­джен­ня, де бу­ло б під­ра­хо­ва­но, скіль­ки норм мі­с­тить, на­при­к­лад, об’єднана нор­ма­ти­в­на ба­за су­с­пі­ль­с­т­ва чи нор­ма­ти­в­на ба­за кон­к­ре­т­них мо­де­лей ре­да­гу­ван­ня.

Зви­чай­но, у пра­ців­ни­ків ЗМІ час від ча­су ви­ни­кає спо­ку­са збіль­ши­ти по­ту­ж­ність нор­ма­ти­в­ної ба­зи, щоб отри­ма­ти по­ві­до­м­лен­ня ви­щої яко­с­ті. Але при цьо­му ча­с­то не вра­хо­ву­ють, що зро­с­тан­ня по­ту­ж­но­с­ті нор­ма­ти­в­ної ба­зи ве­де до уск­ла­д­нен­ня ме­то­дів ви­яв­лен­ня по­ми­лок і по­яви в нор­ма­ти­в­ній ба­зі но­вих вну­т­рі­ш­ніх су­пе­ре­ч­но­с­тей, усу­ва­ти які, від­по­ві­д­но, стає де­да­лі ва­ж­че.

По­да­мо при­клад. Пе­ред го­ло­в­ни­ми ре­да­к­то­ра­ми ЗМІ ча­с­то ви­ни­кає та­ке за­вдан­ня: об­ра­ти та­ку по­ту­ж­ність нор­ма­ти­в­ної ба­зи для мо­де­лі ре­да­гу­ван­ня, яка за на­яв­но­с­ті об­ме­жень на фі­нан­си, тер­мі­ни го­ту­ван­ня по­ві­до­м­лень і за­до­во­лен­ня ін­фор­ма­цій­них по­треб ре­ци­пі­є­н­тів ве­ла б ЗМІ

1 2 3 4 5 6