Норми редагування

нор­ма­ти­в­ні ба­зи ре­да­гу­ван­ня за до­по­мо­гою кла­си­ч­них баз да­них, які ви­ко­ри­с­то­ву­ють у най­рі­з­но­ма­ні­т­ні­ших ком­п’ю­те­р­них си­с­те­мах. У цьо­му ви­пад­ку будь-­які нор­ми ре­да­гу­ван­ня за­да­ють у ви­гля­ді баз да­них ор­фо­гра­фі­ч­них норм, пун­к­ту­а­цій­них норм, сти­лі­с­ти­ч­них норм, пси­хо­лін­г­ві­с­ти­ч­них норм то­що. Ство­рен­ня екс­пе­ри­мен­таль­ної си­с­те­ми ре­да­гу­ван­ня “Редактор” під­т­вер­ди­ло це на пра­к­ти­ці (1, 2, 3).

Та­ким чи­ном, мо­ж­на зро­би­ти ви­сно­вок, що нор­ма­ти­в­на кон­це­п­ція ре­да­гу­ван­ня екс­пе­ри­мен­таль­но під­т­вер­джує своє пра­во на іс­ну­ван­ня як на­у­ко­вої кон­це­п­ції.

10. Висновки

1. Нор­ма­ти­в­на кон­це­п­ція те­о­рії ре­да­гу­ван­ня екс­пе­ри­мен­таль­но під­т­вер­джує, зо­кре­ма на ос­но­ві ком­п’ю­те­р­них си­с­те­м ре­да­гу­ван­ня, мо­ж­ли­вість сво­го іс­ну­ван­ня як на­у­ко­вої кон­це­п­ції.

2. Нор­ма­ти­в­на кон­це­п­ція те­о­рії ре­да­гу­ван­ня вка­зує на не­об­хід­ність роз­ши­рен­ня до­слі­джень най­рі­з­но­ма­ні­т­ні­ших норм ре­да­гу­ван­ня, осо­б­ли­во тих, які до цьо­го ча­су не до­слі­джу­ва­ли, на­при­к­лад ін­фор­ма­цій­них та пси­хо­лін­г­ві­с­ти­ч­них.

3. Нор­ма­ти­в­на кон­це­п­ція те­о­рії ре­да­гу­ван­ня вка­зує на не­об­хід­ність пу­б­лі­ку­ван­ня яко­мо­га біль­шої кіль­ко­с­ті до­ві­д­ни­ків, які мі­с­тять нор­ми ре­да­гу­ван­ня, що вкрай не­об­хід­но для ре­да­к­то­рів-­пра­к­ти­ків ЗМІ.

11. Література

1. Партико З., Бородчук В., Сорокатий І. Трипараметричний метод визначення чи­табельності (складності) україномовних текстів // Палітра друку. — 1995. — Ч. 4. — С. 54-55.

2. Партико З. Система пунктуаційного контролю “Пунктопис“// Палітра друку. — 1998. — Ч. 3. — С. 76-77.

3. Партико З., Булик С., Гронська I. Редакцiйна система “Редак­тор”: контроль склад­ностi, стилiстики й пунктуацiї // Вісник книжкової палати. — 1998. — Ч. 4. — С. 13-15.

4. Партико З. В. Редагування: творчість чи ремесло? // Вісник книжкової палати. — 1999. — Ч. 9. — С. 12-15.

5. Хоменко І. В. Логіка — юристам. — К.: Четверта хвиля, 1997.

6. Памятная книга редактора: 2-е изд. — М: Книга, 1988. — 416 с.

7. Партыко З. В. Статистика ощибок при корректуре и редактиро­вании текстов. М.: Книжная палата, 1989. — 56 с. (Издательское дело. Обзорная информация. Вып. 3).

 

1 2 3 4 5 6