Об’єкти промислової власності

та (або) послуги одних підприємств від однорідних товарів та (або) послуг інших, то фірмове найменування вказує на підприємство без будь-яких посилань на ті товари й послуги, що поставляються ним на ринок і є однією з найважливіших складових іміджу підприємства та корисним джерелом інформації для споживачів.

Отже, порівнюючи фірмове найменування зі знаком для товарів і послуг, можна зазначити таке:

- кожне підприємство (організація, установа тощо) може мати лише одне фірмове найменування, тоді як знаків для товарів і послуг у нього може бути декілька (для кожної категорії товарів і послуг може бути свій знак);

- фірмове найменування - це засіб ідентифікації підприємства серед суб’єктів господарської діяльності, а знак для товарів і послуг призначений для розрізнення товарів і послуг, які виготовляються цим підприємством або надаються ним.

Зазначення походження товарів - це позначення на товарах, які походять з певної місцевості.

Зазвичай серед зазначень походжень товарів розрізняють вказання походження товару та найменування місця походження товару. Вказання походження товару дає лише уявлення про справжнє місце походження товару (наприклад, "Зроблено в Україні", зображення пам’ятника Богдану Хмельницькому для Києва, Ейфелевої вежі для Парижу), а найменування місця походження товару застосовується для виділення в масі товарів таких, які мають особливі (специфічні) властивості, зумовлені винятково або переважно географічним середовищем певної місцевості, її природними і (або) людськими чинниками (наприклад, "Золота балка").

Розрізняють просте зазначення походження товару і кваліфіковане зазначення походження товару. Просте зазначення - це будь-яке словесне чи зображувальне (графічне) позначення, що прямо чи опосередковано вказує на географічне місце походження товару. Кваліфіковане зазначення охоплює такі терміни: назву місця походження (НМП) товару й географічне зазначення походження (ГЗП) товару. Назва місця походження товару - це назва географічного місця, яка використовується як позначення в назві товару, що походить із зазначеного географічного місця та має особливі властивості.

Список використаної літератури

1. Авторское право и смежные права. Ителлектуальная собственность. - Минск, 1997. - 346 с.

2. Андрощук Г. А. , Работягова Л. И. Патентное право: Правовая охрана изобретений: Учеб. пособие. - К. : МАУП, 1999. - 216 с.

3. Вачевський М. В. Соціально - економічні аспекти використання інтелектуальної власності в сучасних умовах. Теорія і практика: Навчальний посібник. - К. : Центр навчальної літератури, 2004. - 296 с.

4. Гарькавий А. Д. , Середа Л. П. , Кузнєцов Ю. М. Інтелектуальна власність в аграрному виробництві: Навч. посіб. - Вінниця: Тірас, 2004. - 194с

5. Дахно І. І. Право інтелектуальної власності: Навч. посібник. - К. : Либідь, 2003. - 200 с.

6. Драпак Г. А. , Скиба М. А. Основи інтелектуальної власності: Навч. посібник. - Хмельницький: ТУП, 2003. - 135 с.

7. Добриніна Г. П. , Пархоменко В. Д. Патентна інформація та документація. Патентні дослідження: Конспект лекцій. - К. : ЗАТ “Інститут інтелектуальної власності та права”, 2000. - 94 с.

8. Інтелектуальна власність. Словник - довідник / Заред. О. Д. Свя- тоцького. - К. : Ін Юре, - 2000. - 272 с.

9. Ковальчук В. В. , Моісєєв Л. М. Основи наукових досліджень: Навч. посібник. -

1 2 3 4 5 6 7