Об’єкти, суб’єкти, інфраструктура та мета процесів інформатизації

ресурсами“, в якій інформація розглядається, як ще один важливий ресурс такого ж порядку, як фінанси, матеріали, обладнання і персонал. Будь-якому підприємству потрібна інформація про ринки збуту і заготівель – галузева чи загальноекономічна, про природні ресурси, науково-технічна, соціально-культурна, політико-правова інформація про реакцію навколишнього середовища на дії підприємства, інформація про реакцію підприємства на дії навколишнього середовища. Такий хід розвитку обумовлює зростання ролі інформатизації на всіх рівнях управління організацією. Успіх комерційної і підприємницької діяльності безпосередньо пов’язується з муніципальними, банківськими, біржовими інформаційними системами, інформатизацією оптової і роздрібної торгівлі, торгових домів, служб управління працею і зайнятістю, створенням банків даних ринку товарів і послуг, розвитком центрів довідкової та аналітико-прогнозної інформації, електронної пошти, систем електронного обміну даними і, так далі. , як правило, робота розглянутих систем базується на локальних обчислювальних мережах різноманітної архітектури або їх об’єднаннях. Сьогодні значний прошарок керівників організацій набув широких знань в сфері інформатики, сформовано новий еталон працівників організацій, які вже природно ставляться до застосування нових інформаційних технологій в управлінні. Цим, зокрема, пояснюється той факт, що керівництво організацій проявляє розуміння в необхідності застосування інформаційних технологій і саме це обумовлює зацікавленість у застосуванні інтегрованих інформаційних систем управління. Такі системи дозволяють на основі інформації, що поступає і обробляється в реальному режимі часу, приймати ефективні управлінські рішення.

Проблеми удосконалення управління організаціями в Україні.

Найновіші досягнення в галузі мікроелектроніки привели до нових концепцій організації інформаційних служб. Завдяки новим розробкам компактної і високопродуктивної і економічної комп’ютерної техніки інформаційно-обчислювальні ресурси органічно вписуються на робочих місцях менеджерів, бухгалтерів, плановиків, адміністраторів, інженерів та інших категорій інтелектуальних працівників. Удосконалюються персональні системи обробки даних, автоматизовані робочі місця на базі персональних комп’ютерів

Разом з тим особливе занепокоєння викликає відсутність потужного соціального замовлення. Масовий споживач в Україні в тих економічних умовах, що існують, ще не підготовлений до сприйняття нових засобів і не бачить можливостей їх застосування для вирішення його конкретних життєво важливих проблем. В зв’язку з цим найсучасніші технічні і програмні засоби не можуть ефективно використовуватись і фактично задовольняють вимоги порівняно вузьких соціальних груп.

Досвіду у вирішенні поставлених проблем удосконалення управління організаціями і їх діяльністю шляхом застосування сучасних інформаційних технологій в Україні поки що мало, але практично в усіх організаціях цей процес розпочато і він починає себе виправдовувати. Інтенсифікація виробництва та вдосконалення методів управління на сучасному етапі охоплюють всі галузі економіки. Сьогодні в розпорядженні користувачів України програмне забезпечення та комп’ютерна техніка провідних виробників інформаційних технологій. Створюються та використовуються інформаційні ресурси, доступ до яких здійснюється по сучасних засобах зв’язку (в тому числі і по звичайній телефонній мережі), або ж інформація розповсюджується на фізичних носіях інформації. Користувачам інформації України наданий доступ до віддалених інформаційних ресурсів, закордонних інформаційних мереж. Все це створює надійну основу для широкого залучення сучасних інформаційних технологій до управління виробництвом.

Темпи впровадження та застосування сучасних інформаційних технологій найчастіше обумовлюються фінансовим становищем підприємств. Проте успішна робота будь-якої організації в сучасних умовах швидкого науково-технічного прогресу неможлива без серйозного відношення до впровадження інформаційних технологій, а також вирішення питань інформатизації різних сфер діяльності, в першу чергу в сферах удосконалення самоорганізації та підтримки виробничої діяльності підприємства.

Призначення

1 2 3 4

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні