Облік виробничих витрат підприємства

Зміст 

Вступ.  

1. Поняття,оцінка та визначення витрат згідно П(с)БО 16 «Витрати».  

2. Аналітичний та синтетичний облік прямих виробничих витрат.  

3. Аналітичний та синтетичний облік загальновиробничих витрат.  

Висновки.  

Список використаної літератури.  


Вступ

  Курс на ринкові перетворення в Україні супроводжується реформуванням бухгалтерського обліку. Закон України від 16 липня 1999р. за №996 визначає правові засади регулювання, організації ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні. В сфері діяльності,де швидкими темпами розвиваються інформаційні технології,які в свою чергу  призводять до змін нормативних документів, що регламентують порядок ведення бухгалтерського обліку та наближення основних вимог бухгалтерського обліку до загальноєвропейського та міжнародного рівня. В економіці Україні відбуваються суттєві зміни, обумовлені глобалізацією підприємницької діяльності

В зв'язку з новими умовами змінюється роль бухгалтерського обліку і суттєвому регулюванню підлягають методологічні аспекти його організації. Багато економістів схильні бачити головну причину нинішньої економічної кризи в непослідовності проведення економічних реформ, частих змінах економічного курсу та складу уряду. Безумовно, така точка зору не позбавлена ??об'єктивності, однак на мою думку, сучасна економічна ситуація зумовлена ??в рівній мірі як макроекономічними, політичними проблемами, так і мікроекономічними чинниками. Так, не викликає сумніву той факт, що сучасний спад виробництва в Україні значною мірою є наслідком практично повної відсутності вітчизняних підприємств здатних виробляти справді конкурентоспроможну продукцію.

Безперечно, що одним з основних факторів, що визначає конкурентоспроможність будь-якого виду продукції є її собівартість. Так як саме собівартість є тим агрегованим показовий, який включає в себе всі витрати виробництва, формує ціну продукції і в результаті багато в чому визначає здатність підприємства оперативно реагувати на коливання ринкової кон'юнктури. В даний час більшість продукції, виробленої в Україні, має вкрай високу собівартість, що в поєднанні з далеко не завжди кращою якістю і застарілими технологіями виробництва призводить практично до абсолютної не конкурентоспроможності вітчизняних підприємств, як на світовому, так і на внутрішньому ринку.

У світлі того, що собівартість продукції в кінцевому підсумку в значній мірі визначає фінансові результати діяльності підприємства (тобто величину прибутку або збитків), а, отже, і можливість подальшого розвитку підприємства (розширення виробництва, оновлення його основних фондів, впровадження нових прогресивних технологій і т. д. ), питання зниження собівартості набувають особливої ??актуальності в сучасний період реформ та економічних перетворень.

Безумовно, провідна роль у питаннях правильного розрахунку і оптимізації величини собівартості відведена Бухгалтерському обліку. Адже можливість отримання найбільшого економічного ефекту при найменших витратах, трудових, матеріальних і фінансових ресурсів значною мірою залежить від того, наскільки оперативно і точно підприємство здійснює облік і калькулювання собівартості своєї продукції. Грамотна організація Бухгалтерського обліку на підприємстві дозволить не тільки об'єктивно і своєчасно відображати витрати на виробництво, вести контроль за випуском продукції, виконанням плану й дотриманням кошторисів витрат, але і виявляти резерви зниження, визначати шляхи оптимізації собівартості, що дасть можливість істотно підвищити рентабельність і конкурентоспроможність виробництва.

Таким чином, усе вищевикладене свідчить про високий ступінь актуальності в даний час проблеми обліку собівартості продукції, яка й стала предметом дослідження даної роботи.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні