Облік витрат аптек і фармацевтичних фірм

Облік витрат аптек і фармацевтичних фірм

 З метою забезпечення єдиного підходу до складу і класифікації витрат підприємств торгівлі, до яких належать також і аптеки, наказом Міністерства економіки та з питань Європейської інтеграції в Україні від 22. 05. 2002 р. № 145 були затверджені «Методичні рекомендації з формування складу витрат та порядку їх планування у торговельній діяльності». Вказані Методичні рекомендації розроблялись у відповідності до пункту 6 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та ПКМ України від 28. 10. 1998 р. № 1706 «Про затвердження Програми реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів».

 Вказані Методичні рекомендації визначають склад поточних витрат торговельної діяльності та порядок їх планування на підприємствах усіх форм власності незалежно від організаційно-правових норм господарювання та мають рекомендаційних характер. Норми рекомендацій базуються на національних положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку (П(С)БО).

 До складу витрат торговельної діяльності належать витрати підприємств, що здійснюють таку діяльність, яка виникає в процесі руху товарів. Згідно з Методичними рекомендаціями поточні витрати підприємства торгівлі — це відбиття живої праці на здійснення поточної торговельно-виробничої діяльності, що за натурально-речовим складом становлять спожиту частину матеріальних, нематеріальних трудових та фінансових ресурсів.

 До складу поточних витрат аптек, фармацевтичних фірм входять витрати обігу.

 Витрати обігу — один з основних економічних показників торговельно-фінансової діяльності аптек і фармацевтичних фірм, необхідний для нормального виконання задач діяльності і функціонування самої установи

Характеристика, аналіз економічного показника «витрати обігу» наведені у першому розділі посібника.

 Витрати обігу згідно з Методичними рекомендаціями включають:

 • операційні витрати;

 • транспортно-заготівельні витрати, що припадають на реалізовані товари;

 • відсотки за кредит, що відносяться до витрат фінансової діяльності.

 В обліку та плануванні поточних витрат торговельної діяльності поточні витрати класифікують за видами діяльності, економічним змістом та підгалузями торгівлі.

 В обліку склад витрат операційної діяльності за економічними елементами визначають за витратами, які не включаються до собівартості реалізованої продукції у відповідності до П(С)БО 16 «Витрати». Так, витрати операційної діяльності класифікуються за економічними елементами на:

 — матеріальні витрати;

 — витрати на оплату праці;

 — відрахування на соціальні заходи;

 — амортизація;

— інші операційні витрати.

Номенклатура статей витрат звичайної та надзвичайної діяльності підприємств торгівлі наведена у таблиці 1.

 У зв’язку з введенням П(С)БО розподіл та облік витрат за приведеною номенклатурою статей не носить обов’язкового характеру. Однак, такий облік дає найбільш повне і точне уявлення про фактичні витрати підприємства. Тому, з метою покращення фінансових результатів, керівники аптек проводять аналіз витрат за статтями.

 Контроль за витратами в аптеці здійснюється як у грошовому вимірюванні, так і за рівнем. Рівень витрат визначає відсоткове відношення суми витрат до об’єму товарообігу.

 Групування витрат діяльності підприємств торгівлі за статтями витрат

* Витрати, що входять до складу витрат операційної діяльності

 Наприклад, сума витрат в аптеці за звітний період склала 35000 грн. , товарообіг за цей же період дорівнював 180000 грн.

 Отже, рівень витрат дорівнює:

В управлінні поточними витратами торговельної діяльності, крім зазначених вище критеріїв, можуть застосовуватись додаткові класифікаційні ознаки, наприклад, за ступенем реагування на зміну обсягів діяльності; за періодами; за центрами відповідальності чи місцем виникнення,

1 2

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні