Оцінювання інвестиційної привабливості підприємства у ринкових умовах і напрями її забезпечення

Проаналізовано інвестиційну діяльності на макро- та мікроекономічному рів­нях. Обґрунтовано механізм використання інвестиційного потенціалу в сучасних умовах. Запропоновано основні напрямки формування власних інвестиційних ресур­сів підприємства.

Підвищення ефективності господарської діяльності підприємств, за­безпечення її зростання в умовах ринкових відносин зумовлюють потребу здійснювати пошук шляхів подовження життєвого циклу товарів на ринку, що неможливе без ефективного розвитку інвестиційного процесу.

Оцінювання ефективності інвестиційних проектів - один із головних елементів інвестиційного аналізу. Помилка в оцінці ефективності здатна спри­чинити значні фінансові ризики та втрати. Щоб звести їх до мінімуму, потріб­но вибрати найбільш об'єктивні методи визначення ефективності інвестицій.

Дослідженням проблеми інвестиційної привабливості підприємств займаються такі вчені, як: О. Барановський, З. Варналій, Л. Воротіна, І. Жи- ляєва, А. Кисельова, Ю. Клочко, М. Козоріз, Т. Ковальчук, В. Кредісова,

 1. Кузьміна, І. Михасюк, С. Реверчук, С. Соболь, О. Титаренко, В. Черняк,
 2. Бланк, О. Єрмошкіна, А
  Шитов та ін. , проте й надалі залишаються актуаль­ними питання щодо розроблення напрямів її забезпечення в ринкових умовах.

З огляду на це, набувають особливої актуальності завдання пошуку та аналізу досконаліших методів оцінки ефективності інвестицій.

Аналіз інвестиційної діяльності передбачає дослідження загальних ос­нов і механізму здійснення інвестиційної діяльності як найважливішого скла­дника ринкового господарювання, виявлення специфіки інвестиційних про­цесів в умовах вітчизняної економіки, що переходить до ринку.

Сьогодні в українському суспільстві вагомого значення набуває акти­візація інвестиційної діяльності, що має, в кінцевому підсумку, зумовити еко­номічне зростання. Особливості сучасного етапу розвитку економіки країни зумовлюють істотну специфіку здійснення інвестиційної діяльності, яка ха­рактеризується істотними темпами приросту інвестицій (табл. 1).

Фінансова діяльність будь-якого підприємства потребує періодичного прийняття рішень стосовно інвестування фінансових ресурсів на оновлення наявної матеріально-технічної бази, на розширення обсягу виробництва (пос­луг, робіт), а також на оновлення нових видів діяльності, враховуючи інвес­тування коштів на ринку капіталів, у цінні папери тощо.

Найважливішим чинником інвестиційної діяльності підприємства є наявність фінансових ресурсів. Це перша умова формування інвестиційних планів і водночас основне обмеження. З оцінювання обсягів наявних ресурсів починається інвестиційне планування, і за цими ресурсами перевіряють ре­альність вже розробленої інвестиційної стратегії та формують можливі дже­рела фінансування інвестицій (табл. 2).

Табл. 1. Макроекономічні показники інвестиційної       діяльності України у 2000-2007рр. _________________________________

Показники                             2000       2002       2003       2004       2005       2006       2007

Валовий внутрішній продукт (у фактичних цінах), млн. грн      170070   225810   267344 345113                                                441452   544153   712945

Індекс цін інвестицій в основний капітал (% до попереднього року)        117,7      103,5    105,9   115,0   120,7                                                113,0      116,0

Інвестиції в основний капітал (у фактичних цінах), млрд. грн   23,6        37,2        51,0      75,7     93,1     125,3                                                188,5

 

Табл. 2. Можливі джерела інвестиційних ресурсів підприємства

Джерела інвестиційних ресурсів

Внутрішні

Зовнішні

 

Статутний капітал

• Емісія акцій:

 

 

 

Резерви, нагромаджені під­

4. відкрита підписка простих акцій;

 

нч

к

и <

приємством:

 1. нагромаджена амортизація;
 2. нерозподілений прибуток;
 3. резервні фонди.

• Мобілізація резервів (зокрема, по­точний прибуток, надходження

 1. закрита підписка простих акцій;
 2. привілейовані акції;
 3. венчурне фінансування;
 4. портфельні інвестиції.

• Прямі інвестиції (без цінних папе­рів):

нч

к

и <

В

від реалізації нематеріальних ак­тивів, фінансових інвестицій, обі­гових і необігових

1 2 3

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні